Voorbereidingsbesluit Kamerbewoning Waalwijk

Openbare kennisgeving voorbereidingsbesluit

Het college van Waalwijk maakt conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van Waalwijk in zijn besluit van 7 juni 2018 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is gearceerd op de kaart die behoort bij het voorbereidingsbesluit Kamerbewoning Waalwijk.

Het genoemde voorbereidingsbesluit treedt in werking op 13 juni 2018. Vanaf die datum ligt het voorbereidingsbesluit en bijbehorende kaart gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Tevens is dit besluit te raadplegen via de onderstaande link. Een digitale verbeelding van het besluit en de bijbehorende kaart is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder IDN: NL.IMRO.0867.vbgwwkamerbewoning-va01.

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep worden ingesteld.