Voorbereidingsbesluit Gemengd gebied

Openbare kennisgeving voorbereidingsbesluit Gemengd Gebied

Het college van Waalwijk maakt conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van Waalwijk in zijn besluit van 15 december 2016 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is gearceerd op de kaart die behoort bij het voorbereidingsbesluit Gemengd gebied in Waalwijk.

Het genoemde voorbereidingsbesluit treedt in werking op 16 december 2016. Vanaf die datum ligt het voorbereidingsbesluit en bijbehorende kaart gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Tevens is dit besluit te raadplegen op de website van de gemeente Waalwijk. Een digitale verbeelding van het besluit en de bijbehorende kaart is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl , onder IDN: NL.IMRO.0867.vbgemengdgebied-va01.

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep worden ingesteld.