Voorbereidingsbesluit Gemengd gebied

Bekendmaking voorbereidingsbesluit

Het college van Waalwijk maakt conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van Waalwijk in zijn besluit van 17 december 2020 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is gearceerd op de kaart die behoort bij het voorbereidingsbesluit Gemengd gebied in Waalwijk.

De in voorbereiding zijnde wijziging van het bestemmingsplan ziet op bouwen van hoofdmassa’s waarbij sprake is van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, dat wil zeggen op plaatsen waar op het moment van inwerkingtreding van dit besluit nog geen hoofdmassa aanwezig is of krachtens een reeds verleende vergunning mag worden opgericht.

Het genoemde voorbereidingsbesluit treedt in werking op 18 december 2020. Vanaf die datum ligt het voorbereidingsbesluit en bijbehorende kaart gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Tevens is dit besluit te raadplegen via de onderstaande link. Een digitale verbeelding van het besluit en de bijbehorende kaart is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder IDN: NL.IMRO.0867.vbgemengdgebied-va01.

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep worden ingesteld.