Vooraankondiging en inspraak 'Schotse Hooglanderstraat 19 Waspik'.

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Schotse Hooglanderstraat 17 te Waspik.

Het college is voornemens medewerking te verlenen aan het tot stand komen van dit bestemmingsplan voor het realiseren van 1 woning op dit perceel.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

Inspraak

Het college van Waalwijk besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan “Schotse Hooglanderstraat 19 te Waspik” in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen. Met dit plan wordt de bouw van 1 woning op dit perceel mogelijk gemaakt.

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Schotse Hooglanderstraat 19 te Waspik” ligt met bijbehorende documenten met ingang van 5 november gedurende 6 weken (t/m 16 december 2020) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00 uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

U kunt de stukken (PDF) ook via onderstaande hyperlinks bekijken.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie over het voorontwerp-bestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van een inspraakreactie per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht, onder vermelding van inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan “Waalwijk - Kasteellaan”.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan kunt u contact opnemen met de heer J. Kroes via jkroes@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 – 683931.

Contactgegevens

Voor meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de heer J. Kroes via jkroes@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683931.