Visie Duurzaam Waalwijk 2030

In de strategische visie ‘Samen werken aan de toekomst’ Waalwijk 2025 en het coalitieakkoord ‘Samen Duurzaam Vooruit’ is het thema Duurzaamheid de “groene” draad. In de visie  ‘Duurzaam Waalwijk 2030’ wordt in hoofdlijnen de verschillende opgaven uitgewerkt met een belangrijke focus op de thema’s energie, water en groen en duurzame consumptie en productie.

De visie Duurzaam Waalwijk 2030 kent een korte tijdshorizon. Dit vanwege de snel ontwikkelende inzichten en - vooral aan de energiekant - snel ontwikkelende techniek en toepassingen daarvan.

De visie wordt gepubliceerd en ter inzage gelegd. Onze inwoners en ondernemers worden actief benaderd om er iets van te vinden en kunnen aanvullingen doen op het uitvoeringsprogramma. Alle reacties worden gebundeld en waar mogelijk verwerkt in de definitieve visie. Het uitvoeringsplan wordt uitgebreid met suggesties en ideeën uit de samenleving. Zo ontstaat er een brede duurzaamheidsagenda. Beide documenten, de visie en de duurzaamheidsagenda worden ter vaststelling aan de raad aangeboden in januari 2020 of zoveel eerder als mogelijk.