Windmolens

Bekijk de vragen over windmolens.

Is het zeker dat er windmolens komen?

Bij de vaststelling van de visie Duurzaam Waalwijk heeft de gemeente besloten dat tot 2030 de benodigde energie met beproefde technieken wordt opgewekt, zoals met windenergie en zonne-energie. In de kadernota staat dat we de benodigde energie zoveel mogelijk via zonnepanelen op daken, taluds, geluidswallen etc willen opwekken. Ook is er ruimte voor een aantal middelgrote zonneparken. Voor de resterende energiebehoefte zijn dan nog 14 windmolens nodig. De kader nota is op 28 januari vastgesteld dor de raad na een uitgebreid participatietraject met inwoners en betrokkenen. De kadernota vormt ook de bijdrage van Waalwijk aan de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS). 

Kunnen windmolens voldoende elektriciteit opwekken?

Ja, met 15 tot 20 windmolens kunnen we, in combinatie met zonnepanelen op bedrijfsdaken voldoen aan de opgave tot 2030.

Wat als er geen zon en wind is?

Dan moeten we aanvullen met iets anders, zoals bijvoorbeeld aardgas. Of we moeten (thuis)opslag voor elektriciteit hebben.

Kunnen windmolens ook waterstof opwekken?

Hier wordt op dit moment mee geëxperimenteerd. Windmolens wekken elektrische stroom op. Er zijn technologieën die deze stroom kunnen omzetten naar waterstof.

Is windenergie financieel rendabel?

De opbrengst van een windmolen hangt af van de verkoop van de opgewekte elektriciteit en de kosten voor de investering en exploitatie van een windmolen. Gas- en steenkolencentrales produceren goedkopere elektriciteit dan windmolens. Windenergie kan daardoor op dit moment niet concurreren met stroom uit gas- en steenkolencentrales. De Rijksoverheid stimuleert daarom opwekking van duurzame energie met een financiële regeling. Uitgaande van de kostprijs is windstroom de goedkoopste vorm van schone energie. Stroom van zonnepanelen is duurder.

Wat is de terugverdientijd van windmolens?

De terugverdientijd is de tijd die een windmolen nodig heeft om net zoveel energie te produceren als dat het tijdens zijn hele levenscyclus verbruikt. De terugverdientijd van een windmolen ligt tussen de 3-6 maanden.

Ik heb het idee dat de keuzevrijheid beperkt is en de locatie al is vastgesteld. Klopt dat?

In de kadernota zijn twee zoekgebieden aangegeven. Binnen deze zoekgebieden zijn nog geen exacte locaties van windmolens of zonnevelden vastgesteld. We starten voor beide zoekgebieden M.E.R. procedures om tot een zorgvuldige afweging te komen voor de exacte locaties. Daarbij zullen we ook de belangen van omwonenden en andere belanghebbenden meenemen. 

Kunnen windmolens geplaatst worden op plekken waar het landschap al onaantrekkelijk is, zoals op industriegebieden?

Ja, dat kan als de windmolens aan de wetgeving voldoen.

Ambtenaren stellen voor de windmolens in clusters op te stellen. Waarom staat de vraag of het een lijn of cluster wordt nog open?

De gemeenteraad wil graag weten of bewoners een voorkeur hebben voor clusters of lijnen, omdat beide opstellingen zowel voor- als nadelen hebben.

Waarom zou je kiezen voor een cluster en niet voor een lijnopstelling?

De openheid van het landschap vinden we waardevol. De openheid wordt beter bewaard met clusters dan met lijnen. Lijnen delen het landschap op in deelgebieden. Een cluster ziet er vanuit elke hoek ongeveer gelijk uit en ze bieden ruimte en openheid in het overige polderlandschap.

Hoe zit het met slagschaduw?

Met slagschaduw wordt de schaduw bedoeld die de wieken van de molen kunnen veroorzaken. Dit doet zich vooral voor als de zon laag staat. Moderne windmolens met 3 wieken veroorzaken meestal weinig hinder door slagschaduw. In de wetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. Per jaar mag er niet meer dan 17 dagen per jaar gedurende 20 minuten per dag slagschuw op de gevel van een woning vallen (komt neer op max. 5 uur en 40 minuten per jaar). Om overlast door slagschaduw tegen te gaan worden windmolens soms tijdelijk stilgezet.

Kan de kleur van windmolens worden aangepast aan de omgeving, zodat ze minder opvallen?

Ja, in de kadernota zijn geen voorwaarden opgenomen over een verplichte kleur van de windmolen.

Waarom worden er geen windmolens op zee gebouwd?

Alle beschikbare ruimte in de Noordzee wordt gebruikt voor de bouw van windmolens waarvan de energie bestemd is voor de industrie. Daar is geen plek meer.

Waar komen de afstanden van windmolens, 750 meter van de bebouwde kom en 400 meter van huizen in het buitengebied, vandaan? Waarop zijn deze getallen gebaseerd?

Volgens de wet worden afstanden van windmolens tot de bebouwing bepaald door het geluid. Hoeveel geluid een windmolen maakt, is afhankelijk van type en hoogte van de windmolen. De genoemde afstanden zijn bij de vaststelling van de kadernota door de gemeenteraad op 28 januari 2021 via een amendement als hard afstandscriterium toegevoegd aan de kadernota.

Waarom zijn er nieuwe stations nodig?

Door de snelle toename in duurzame opwekking van zonne- en windenergie zien we dat er steeds meer elektriciteit wordt teruggestuurd naar het netwerk. Door deze toename ontstaan er knelpunten. De huidige stations hebben niet voldoende capaciteit om de duurzaam opgewekte energie te verwerken in het elektriciteitsnetwerk. Om de knelpunten op te lossen moet geïnvesteerd worden in nieuwe kabels, leidingen en stations.

Wat gebeurt er als er te veel windenergie wordt opgewekt?

Enexis zorgt ervoor dat er voldoende capaciteit beschikbaar is voor de aangesloten klanten. Om deze zekerheid te bieden bepalen ze op voorhand bij klantaanvragen of deze passen binnen de huidige situatie. Door de snelle groei van wind- en zonne-energie zien we dat dit op sommige plekken op het netwerk niet meer past, dit betekent dat soms tijdelijk niet alle aanvragen voor teruglevering kunnen worden gerealiseerd, zie ook https://www.enexis.nl/zakelijk/duurzaam/beperkte-capaciteit/gebieden-met-schaarste.

Moeten er zoveel mogelijk windmolens op een station wordt aangesloten?

Zowel individuele windmolens als windparken kunnen worden aangesloten op het netwerk. Op welk niveau (middenspanningsnet- of hoogspanningsnet) deze worden aangesloten is afhankelijk van het totale vermogen van de windmolen(s).

Is dichtbij of verder weg plaatsen beter voor het net?

Dichtbij plaatsen is beter. Uiteindelijk moet de duurzame bron verbonden worden aan het bestaande netwerk. Dichterbij betekent dat er minder lange kabels nodig zijn om de verbinding te maken.

Waarom is een grote windmolen voordeliger dan een zonnepaneel?

Windmolens zijn vaak relatief goedkoper en efficiënter (meer kWh/euro). Een zonnepaneel vangt ongeveer 950 uur per jaar zon op en een windmolen heeft ongeveer 2500 tot 3000 draaiuren. De windmolen draait daarnaast geleidelijk en een zonnepaneel heeft hoge piekmomenten.

Wat is dichtbij als het gaat om afstand tussen een station en een windmolen?

Dichtbij betekent binnen de straal van maximaal 5-10 kilometer.

Heb je een nieuw station nodig als je 20 windmolens gaat neerzetten?

Ja, uitbreiding van het bestaande station of een nieuw station is dan nodig.

Staat het vast dat er windmolens komen in het gebied boven de A59?

De raad heeft de kadernota vastgesteld waarin staat dat we de benodigde energie vooral met windmolens willen opwekken. Er staat nog niet vast waar de windmolens exact komen. Boven de A59,  het gebied van Waspik tot aan Heusden, is aangegeven als het zoekgebied.

Waarom worden windmolens niet geplaatst op plekken waar de meeste energie nodig is? Bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen.

Het gehele gebied ten noorden van de A59 is het zoekgebied, dus ook rondom de bedrijventerreinen aan de noordzijde van de A59.

Kunnen windmolens geplaatst worden op plekken waar het landschap al onaantrekkelijk is, zoals op industriegebieden?

Ja, dat kan als de windmolens aan de wetgeving voldoen.

Waarom gaat Waalwijk windmolens plaatsen terwijl Essent de opgewekte stroom niet meer kan opslaan omdat ze hier de capaciteit niet meer voor hebben?

Essent slaat in Nederland geen energie op, maar levert energie. In onze regio gaan Enexis en Tennet over het transport van energie. Zij geven aan dat er –mogelijk- tijdelijk capaciteitsproblemen kunnen ontstaan bij het terug leveren van stroom op het hoofdnet. Wij zijn met Enexis en Tennet in gesprek over de planning van de capaciteitsuitbreiding.

Houdt de gemeente bij de ontwikkeling van een windturbinepark rekening met de al bestaande geluidsoverlast in een gebied? Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast dat wordt veroorzaakt door helikopters van defensie.

Bij de ontwikkeling van een windturbinepark moet de initiatiefnemer altijd een geluidsparagraaf opnemen in de vergunningsaanvraag. Dit betekent dat er eerst wordt beoordeeld wat de geluidsbelasting is op het omliggende gebied in de huidige situatie en wat de mogelijke geluidsbelasting is na het plaatsen van een windturbinepark. Indien deze geluidsbelasting te hoog is, worden aanvullende maatregelen in de vergunningsvoorschriften opgenomen. Denk aan het plaatsen van stillere dynamo’s of andere rotorbladen.

Windmolens kunnen geluidsoverlast veroorzaken bovenop de reeds bestaande geluidsoverlast door bijvoorbeeld verkeer en helikopters. Kunnen ze ’s nachts dan wel worden uitgezet?

Aan een windmolen worden wettelijke eisen gesteld. Als daaraan niet wordt voldaan, worden er maatregelen voorgeschreven vanuit de vergunning. In het uiterste geval kan een molen tijdelijk worden uitgezet.

Windmolens vervuilen de horizon en veroorzaken geluidshinder. Waarom worden er dan toch windmolens geplaatst?

De verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan zijn urgente problemen en vragen om daadkrachtig ingrijpen. In heel Nederland moeten we energie duurzaam gaan opwekken. Daarbij zijn veranderingen in het landschap/de leefomgeving (zichtbaar en onzichtbaar) onvermijdelijk. Daarbij is windenergie op dit moment de schoonste en goedkoopste optie voor duurzame energie.

Er komen steeds meer geluiden dat windenergie niet de oplossing is. Neemt de gemeente deze geluiden ook mee in de overwegingen?

Op dit moment kiezen we bij het opwekken van duurzame energie voor wind- en zonne-energie. Deze technieken hebben zich bewezen. Wij staan open, gedurende het invullen van onze opgave, voor andere slimme innovaties.

Er bestaan verschillende soorten windmolens. Wordt er bij de keuze van een windmolen altijd gekozen voor de windmolen die het minste geluid maakt?

Het type/merk windmolen dat gekozen wordt, is geheel aan de ontwikkelende partij. De milieueffectbeoordeling zal uiteindelijk de kaders geven voor de vergunning. Dat betekent dat er eisen zijn ten aanzien van geluid en slagschaduw. In de onderzoeken die we vanuit de M.E.R procedure opstarten in de zoekgebieden, wordt ook een 0-meting voor geluid, inclusie laagfrequent geluid, meegenomen. 

Wie betaalt het afvoeren van de windmolens over 20 jaar?

Bij elke vergunning die wordt afgegeven voor de bouw en exploitatie van een windturbinepark, zit ook de verplichting om het park na afloop te verwijderen.

Hoe is de afstand bepaald tot het bewoonde gebied? Zijn er wetenschappelijke onderzoeken?

De afstand tot het bewoonde gebied wordt bepaald vanuit een aantal wettelijke normen. Deze hebben te maken met slagschaduw, veiligheid en geluid. Gebleken is dat de maatgevende afstand in de regel bepaald wordt door de maximale geluidsbelasting op de gevel. Deze afstand wordt berekend op basis van het type windturbine, de hoogte, het type blad, de inrichting van het overdrachtsgebied en kan dus per type en locatie van de windmolen verschillen. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat deze afstand minimaal 750 meter moet zijn. Deze afstand is ruimer dan de gebruikelijk wettelijke normering.

Waarom is er niet gekozen voor de Overdiepse Polder als zoekgebied?

De Overdiepse Polder is wel onderdeel van het zoekgebied.