Volksgezondheid en leefomgeving

Bekijk de vragen over volksgezondheid en leefomgeving.

Hoe geeft de gemeente invulling aan het voorzorgsbeginsel? Dit houdt in dat de overheid beschermende maatregelen kan nemen tegen mogelijke schadelijke milieueffecten van een situatie, ook als de milieueffecten nog niet zijn bewezen.

Energieprojecten worden enerzijds getoetst aan de voorwaarden uit de kadernota. Anderzijds worden energieprojecten getoetst aan wettelijke kaders. Toetsen aan niet bewezen gezondheidseffecten is niet aan de orde. In een uitgebreid participatietraject rond de totstandkoming van de kadernota, heeft u uw zorg op dit punt met ons kunnen delen. 

In hoeverre kan je last krijgen van gezondheidsklachten als gevolg van windmolens?

Mensen die dichtbij windmolens wonen, hebben vooral last van het geluid dat de windmolens met zich meebrengen. Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat de kwaliteit van hun leefomgeving verslechtert door de plaatsing van windmolens. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. De invloed van windmolens op de slaap kunnen we nog niet beoordelen, omdat er nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Voor andere directe effecten op de gezondheid is geen bewijs. (Bron: Windmolens: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden, RIVM rapport 200000001/2013, I. van Kamp et al.)

Wat is het effect van het geluid van windmolens op dieren?

Bij een concrete uitwerking van een project moet altijd een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd worden en wordt gekeken naar de effecten van de windmolens op dieren.

Zijn windmolens slecht voor insecten?

Hier zijn geen duidelijke bewijzen voor.

Wat is het effect van windmolens op vogels en vleermuizen?

Bij een concreet project wordt er altijd een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Er wordt ook onderzocht wat de effecten zijn van windmolens op dieren. De ontwikkelde partij moet dit onderzoek uitvoeren. Dit is verplicht.

In hoeverre heeft gemeente Waalwijk rekening gehouden met de Flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet?

De ontwikkelde partij moet zich houden aan deze wetten. De afspraken worden vastgelegd in de vergunningen die nodig zijn voor het project. Het is aan de ontwikkelende partij zich hieraan te houden en aan de vergunningverlener om toezicht te houden en te handhaven