Participatie

Bekijk de vragen over participatie.

Wat zijn de (financiële) voordelen voor inwoners bij het plaatsen van windmolens?

In de kadernota staat dat de gemeente uitgaat van tenminste 50% lokaal eigenaarschap. Daarmee bedoelen we dat 50% van de opbrengsten terug moet vloeien naar de directe omgeving.

Hoe zijn inwoners betrokken?

In 2020 zijn inwoners via onder meer een enquête uitgenodigd om te reageren op de concept kadernota. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarbij deelnemers op de verschillende thema’s input hebben geleverd voor de kadernota. De reacties zijn verwerkt in de definitieve kadernota. Deze is in januari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Welke invloed heeft de uitkomst van de enquête?

De voorkeuren en inzichten die naar voren zijn gekomen uit de enquête, de bijeenkomsten en de ingediende reacties zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Daar waar mogelijk zijn deze verwerkt in de definitieve kadernota die in januari 2021 is vastgesteld.

Wordt er nagedacht over hoe mensen gecompenseerd worden?

Bewoners kunnen aangeven hoe zij betrokken willen worden bij toekomstige projecten. De compensatie van omwonenden wordt per project bekeken.