Algemeen

Bekijk de algemene vragen.

Wat is het energieverbruik in de gemeente Waalwijk en wat is de verhouding tussen de industrie en huishoudens?

Gegevens over het energieverbruik in de gemeente zijn te vinden op www.klimaatmonitor.databank.nl. De meest recente dataset over de verhouding van het energieverbruik tussen woningen en industrie komt uit 2016. Hieruit blijkt dat de gebouwde omgeving 1987 TJ verbruikt, verkeer 1457 TJ, industrie 931 TJ en landbouw 23 TJ. Woningen horen bij de gebouwde omgeving en zij hebben in 2016 1116 TJ verbruikt. Woningen/huishoudens hebben dus 1116 TJ gebruikt en de industrie 931 TJ in 2016.

Wat is het beleid van de gemeente om energie te besparen?

In de Visie Duurzaam Waalwijk 2030 staat de ambitie om tot 2030 15% van onze energieverbruik te besparen. Er wordt de komende jaren gekeken naar de woningvoorraad, bij bedrijven, het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en naar energiezuinige openbare verlichting.

Is de kadernota al een concreet plan?

De kadernota geeft niet aan waar exact windmolens en-of zonnevelden komen. De kadernota geeft wèl aan hoe groot de opgave is, in welke gebied windmolens en zonnevelden zouden kunnen komen, spreekt een voorkeur uit voor windenergie en geeft aan binnen welke voorwaarden windmolens en zonnevelden mogen worden ontwikkeld. De kadernota is door de gemeenteraad in januari 2021 vastgesteld. Voorafgaand daaraan heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden waarbij inwoners en anderen betrokkenen hun mening hebben gegeven over de concept kadernota. 

Waarom wordt er in kadernota alleen over elektriciteit gesproken en niet over warmtebronnen?

Omdat deze kadernota over grootschalige opwekking van elektriciteit gaat. Voor de verduurzaming van de warmtevraag (van het gas af) wordt in 2021 een voorstel gemaakt en aan de raad aangeboden.

Komt er nog een kadernota voor kleinschalige opwekking?

Ook kleinschalige opwekking is belangrijk. Er komt geen kadernota, maar er wordt wel een beleidsnotitie over kleinschalige opwekking van windenergie opgesteld.

Wordt er in 2043 een nieuwe kadernota gemaakt?

Deze kadernota geldt tot 2030. Dus uiterlijk in 2030 wordt er een nieuwe kadernota gemaakt.

In 2030 wil Waalwijk 50% van het energieverbruik duurzaam opwekken en een besparing halen van 15%. Is dat niet te hoog gegrepen?

Onderzoek wijst uit dat deze besparing mogelijk is. De ambitie van Waalwijk sluit aan bij de ambitie van de Rijksoverheid. De ambitie van de rijksoverheid staat omschreven in de klimaatwet.

Kan het doel van de gemeente Waalwijk (50% van de verbruikte energie in 2030 zelf opwekken) worden bereikt met alleen zonnepanelen?

We streven er naar om een groot deel van de daarvoor geschikte industriële daken vol te leggen met zonnepanelen. Indien er geen windmolens worden geplaatst om elektriciteit op te wekken  zou veel landbouwgrond in onze gemeente vol gelegd moeten worden met zonnepanelen. Dat willen we niet. We willen landbouwgrond zoveel mogelijk beschikbaar houden voor voedselproductie.

Ik heb het gevoel dat de provincie het project afdwingt. Klopt dat?

Nee, er is nog geen sprake van een project. We hebben een kadernota gemaakt. Deze is bedoeld om kaders vast te leggen voor mogelijke energieprojecten in de toekomst. Daarnaast is de kadernota gebruikt als input voor de regionale energiestrategie (RES). Elke regio moet vanuit de klimaatwet zo’n RES maken en indienen bij de Rijksoverheid. Deze toetst dan vervolgens of de regio’s voldoende duurzame energie opwekken. De provincie denkt mee in de RES’en binnen Noord-Brabant.

Waarom is de regio alleen met zonne-energie en windenergie bezig?

Omdat alternatieven nu niet haalbaar zijn.

Op welke locatie wordt het nieuw te bouwen hoogspanningsstation gerealiseerd?

Dat is sterk afhankelijk van de locaties van de toekomstige energieprojecten en de ruimtelijke mogelijkheden. Dat is nu nog niet bekend.

In hoeverre worden andere gemeenten, zoals Heusden en Geertruidenberg, meegenomen?

Het gemeentebestuur en de ambtenaren zijn geregeld in overleg met onze buurgemeenten over de opgave die er ligt.

Niet alle gemeenten hebben de ruimte voor windmolens. Worden wij ook de energiebron voor andere gemeenten?

Nee, wij willen voldoen aan onze eigen ambitie die is vastgelegd in de Visie Duurzaam Waalwijk 2030.

Waarom zijn in de kadernota niet de effecten van de warmtetransitie (“van het gas af”) meegenomen?

Warmte is in de kadernota niet meegenomen omdat het vervangen van aardgas -voor het produceren van warmte-  wordt meegenomen in een apart document, namelijk de ‘Transitievisie Warmte’. Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend.

Waarom zijn in de kadernota niet de effecten van de toename van het elektrisch autorijden meegenomen?

Elektrisch vervoer is vanuit landelijk beleid een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Echter is het nog lastig in te schatten hoeveel energie dit ons gaat besparen. We kunnen enkel aannames doen. Ook de REKS neemt dit op het moment niet mee. Zodra er meer zicht is op de effecten die dit heeft op de hoeveelheid stroom die duurzaam opgewekt moet gaan worden, zal dit alsnog worden toegevoegd aan de opgave.

Waarom is in de kadernota niet gerekend met de besparing, als gevolg van de verduurzaming van woningen?

Besparing is de tegenhanger van opwek. Momenteel is de trend dat huizen nog steeds meer energie gebruiken dan opwekken, ondanks de besparende maatregelen. De opwek van energie met zonnepanelen op daken (van individuele woningen) wordt in de kadernota als besparing gezien. 

Wat doet de gemeente zelf aan energiebesparing?

De gemeente heeft een voorbeeldrol, bijvoorbeeld door zonnepanelen, groene daken en/of gevels bij gemeentelijke gebouwen aan te brengen. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die hierdoor geïnspireerd raken en eigen initiatieven willen nemen, moedigen we van harte aan en ondersteunen we waar mogelijk en gewenst. De gemeente verduurzaamt haar eigen vastgoed dus ook. 

Hoe stimuleert de gemeente inwoners en bedrijven bij het verduurzamen?

De gemeente probeert op verschillende manieren inwoners en bedrijven te stimuleren. Dit doen we o.a. door het onder de aandacht brengen van alles wat er speelt op het gebied van duurzaamheid (gemeentepagina, website, social media, Lab’s). Maar ook door het beschikbaar stellen en onder de aandacht brengen van beschikbare subsidies en leningen. Denk aan de Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen, de Energiebespaarlening en de subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Om inwoners te voorzien van onafhankelijk advies, wordt er in de nabije toekomst ook een energieloket opgericht. Bij dit informatiepunt krijgen huiseigenaren gratis advies van een onafhankelijke energieadviseur over energie besparen en het opwekken van energie rond de eigen woning. Maar ook tips voor het aanvragen en beoordelen van de verschillende offertes, subsidies en financieringen.

Wanneer wordt de opslag van duurzame energie onderzocht?

Opslag van duurzame energie wordt landelijk al uitgebreid onderzocht. Als gemeente volgen wij hierin de ontwikkelingen. Daarnaast zijn we -samen met ondernemers- concrete projecten gestart om de opslag en onderlinge distributie van duurzaam opgewekte energie te onderzoeken.

Hoe gaan we om met de cumulatie van het geluid? Denk aan het geluid wat ontstaat door windenergie, industrie en de snelweg (reeds overschrijding norm > 60 db)

We volgen hierbij de wettelijke voorschriften. We hanteren de MER-beoordeling als toetsing. Onderzoeken moeten -op basis van berekeningen- aantonen wat de daadwerkelijke bijdrage gaat zijn van de windmolens. Op basis daarvan worden afstanden en vergunningseisen ten aanzien van het type turbine en de geluidsproductie vastgesteld. Deze zijn ook handhaafbaar en verplicht voor de bouwende partij. Dit zal altijd plaatsvinden op basis van concrete projecten (niet in kaders). Dit omdat er per type turbine of specifieke locatie er andere uitkomsten uit berekeningen kunnen komen.

Hoe is de veiligheid -rondom de grootschalige opwek van duurzame energie en een eventuele waterstofcentrale- gewaarborgd?

We volgen de wettelijke voorschriften. In de kadernota wordt overigens niet gesproken over een waterstofcentrale. Indien er sprake is van een waterstofcentrale, dan zal er een vergunning nodig zijn en wordt het getoetst aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving (externe veiligheid).

De gemeente heeft de plicht om haar inwoners goed te informeren. Daarom wordt de volgende informatie op prijs gesteld: scenario-analyse inclusief het financiële plaatje, wind/zon, kleine/grote windmolens en informatie over de verschillende initiatiefnemers. Staat dit in de kadernota?

De kadernota geeft inzicht in de opgave en schept kaders en voorwaarden voor de realisatie van grootschalige duurzame energie. Het is niet aan de gemeente om op voorhand projecten door te rekenen op haalbaarheid. Op basis van de kadernota kunnen initiatiefnemers plannen, inclusief de financiële haalbaarheid opstellen en laten toetsten door de gemeente.