Veel gestelde vragen over Bouwen, Wonen en Leefomgeving

Veel gestelde vragen

Bouwen

1. Welk bestemmingsplan geldt er op een bepaald perceel?
2. Welke regels gelden er voor vergunningsvrij bouwen?
3. Als ik iets wil bouwen, wat voor soort vergunning moet ik dan hebben?
4. Wanneer heb ik een kapvergunning nodig?
5. Is mijn bouwplan mogelijk?
6. Is het mogelijk om (bouw)tekeningen in te zien?
7. Ik wil graag de mogelijkheden van mijn plannen bespreken. Bij wie moet ik een afspraak maken?
8. Wat is planschade?

Wonen

  9. Waar vind ik meer informatie over de starterslening?
10. Hoe kan ik de starterslening aanvragen?
11. Waar kan ik terecht met vragen over mijn gehandicaptenparkeerplaats?
12. Waar kan ik terecht met vragen over mijn gehandicaptenparkeerkaart?

Vergunningen

13. Wat is de status van mijn vergunningaanvraag?
14. Hoe kan ik een vergunning voor een evenement aanvragen?
15. Als ik iets wil bouwen, wat voor soort vergunning moet ik dan hebben?
16. Hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?
17. Kan ik een kopie van een omgevingsvergunning ontvangen? Afschrift van een (omgeving)vergunning aanvragen
18. Wanneer heb ik een kapvergunning nodig?

Overig

19. Waar kan ik een melding doen van mogelijk illegale (bouw)activiteiten?
20. Moet ik voor een evenement (klein of groot) een vergunning hebben?
21. Ik wil graag een e-laadpaal. Hoe kan ik deze aanvragen?
22. Hoe kan ik  een ”schone grondverklaring” of gegevens van de bodemgesteldheid ontvangen?Antwoorden veel gestelde vragen

Bouwen

1. Welk bestemmingsplan geldt er op een bepaald perceel?

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft. Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u een afschrift van het bestemmingsplan opvragen bij de gemeente.

Voor afschriften worden leges berekend. Bekijk de tarieven.

Direct een kopie Bestemmingplan aanvragen

Bekijk de gebruikershandleiding voor de website ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk de Ruimtelijke plannen die nog in procedure zijn. 


2. Welke regels gelden er voor vergunningsvrij bouwen.

Regels voor vergunningsvrij bouwen.


3.   Als ik iets wil bouwen, wat voor soort vergunning moet ik dan hebben?

Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan welke omgevingsvergunning u  nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.


4. Wanneer heb ik een kapvergunning nodig?

Onder boom wordt verstaan; een houtig opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 15 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meer-stammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.

Waalwijk heeft het kappen van bomen gedereguleerd. Wij toetsen de vragen aan de hand van onze bomenkaart. In deze kaart worden de gebieden/ vlakken met waardevolle bomen aangegeven door groen gearceerde gedeelten. De individuele bomen worden door een groen rondje met daarin een blauw teken voor een boom. Voor deze waardevolle bomen op particulier terrein moet u altijd een kapvergunning aanvragen.

U heeft een kapvergunning nodig als uw boom is ingekleurd in onze bomenkaart.

Direct een kapvergunning aanvragen.
 

5. Is mijn bouwplan mogelijk?

Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan in het bestemmingsplan en/of de welstandscriteria past, kunt u een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan. Het plan wordt integraal door een vergunningverlener getoetst. De frontoffice toetst niet inhoudelijk aan het bestemmingsplan.

Een conceptaanvraag is niet hetzelfde als een aanvraag omgevingsvergunning. Een conceptaanvraag wordt tevens opgevat als een verzoek om informatie over het bestemmingsplan. Tegen een reactie op een conceptaanvraag is geen bewaar of beroep mogelijk. Als de concept-aanvraag is goedgekeurd, moet u (als u de activiteit wilt uitvoeren) altijd nog een aanvraag om een omgevingsvergunning indienen.

De termijn voor het behandelen van een conceptaanvraag door de gemeente is 8 weken. Dit is echter geen wettelijk vastgestelde termijn, maar een richtlijn. U kunt online een conceptaanvraag doen.

Voor het in behandeling nemen van een concept-aanvraag worden leges in rekening gebracht. Deze kosten worden, indien op de concept-aanvraag geheel positief wordt beoordeeld en de nog in te dienen definitieve aanvraag niet afwijkt, verrekend met de leges van een definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning. Wordt de conceptaanvraag tijdens de behandelperiode ingetrokken, dan wordt 50% leges teruggegeven

6. Is het mogelijk om (bouw)tekeningen in te zien?

Indien het een pand betreft wat gebouwd is vóór 2001 dan zijn de stukken in beheer bij het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Alle bewaard gebleven bouwvergunningen van panden in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik uit de periode 1905-2001 kunt u hier terug vinden. U kunt op hun website op adres zoeken en de stukken raadplegen en downloaden: https://salha.nl/bronnen/bouwtekeningen. Door op de gevonden regel te klikken, ziet u onder in beeld de beschikbare scans verschijnen en deze kunt u direct downloaden.

Inzage van bouwdossiers van ná 2001 kan op 2 manieren:

  • Aan de balie volgens afspraak. Dit is kosteloos, neem hiervoor contact op met de gemeente Waalwijk, 0416-683456.
  • Een digitaal afschrift ontvangen van het bouwdossier. Voor het opzoeken en verzenden van de stukken worden leges in rekening gebracht, zie de Legesverordening 2019. Kiest u voor deze optie, vul dan op het formulier in over welke locatie en om welke bouw/verbouwing het gaat.
    Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op uw verzoek.


7. Ik wil graag de mogelijkheden van mijn plannen bespreken. Bij wie moet ik een afspraak maken?

U wilt weten of u uw bouwplannen vergunningvrij kunt uitvoeren, of dat deze plannen passen in het bestemmingsplan. U kunt deze vraag mailen naar frontoffice van de Gemeente Waalwijk via info@waalwijk.nl. Ook is het mogelijk om uw vraag rechtstreeks aan de Frontoffice te stellen. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen uw vraag te beantwoorden. Blijkt uw vraag toch te complex? Dan zorgt de frontoffice ervoor dat u wordt teruggebeld door een vergunningverlener voor het maken van een afspraak.

8. Wat is planschade?

Planschade is schade, veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Als in een plan een andere bestemming wordt gegeven aan een gebied - bijvoorbeeld als in een plan wordt bepaald dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland, kan dat leiden tot een waardevermindering van de omliggende huizen. B&W kunnen dan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming uitkeren voor de schade. Als u vindt dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.

Wonen

9. Waar vind ik meer informatie over de starterslening?

Personen die voor de eerste keer in hun leven een woning willen kopen en voldoen aan alle voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een starterslening. Wilt u meer weten over de starterslening, of wilt u gebruik maken van de starterslening? Meer informatie.


10. Hoe kan ik de starterslening aanvragen?

Als u voldoet aan de voorwaarden van de starterslening, kunt u deze direct aanvragen.

11. Waar kan ik terecht met vragen over mijn gehandicaptenparkeerplaats?

De frontoffice van de Gemeente Waalwijk verstrekken de gehandicaptenparkeerplaatsen.

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats moet u in ieder geval beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart met een geldigheidsduur van vijf jaar. Wanneer u aangeeft te willen beschikken over een gehandicaptenparkeerplaats, wordt er bekeken of u bij uw eigen woning kunt parkeren. Wanneer u bijvoorbeeld beschikt over een voldoende ruime oprit of een garage, komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats.

Meer informatie over de gehandicaptenparkeerplaats.


12. Waar kan ik terecht met vragen over mijn gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen, of heeft u hier inhoudellijke vragen over? Team Wijz staat u graag te woord. U kunt contact opnemen met Team Wijz via telefoonnummer 0416 683456 (iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12.30) of door te mailen naar info@waalwijk.nl.

Vergunningen

13. Wat is de status van mijn vergunningaanvraag?

Zodra u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van ons een zaaknummer. Iedere bewoner van de Gemeente Waalwijk heeft een eigen pagina. Door invoering van uw DigiD, kunt u online uw aanvraag volgen. Log daarvoor in op uw eigen pagina. Ook krijgt u een klantcontactpersoon toegewezen. Ook zij kunnen u de stand van zaken doorgeven of uw inhoudelijke vragen beantwoorden. In uw ontvangstbevestiging staan de contactgegevens van uw klantcontactpersoon.


14. Hoe kan ik een vergunning voor een evenement aanvragen?

De gemeente Waalwijk bied u de mogelijkheid om via uw DigiD, of E-herkenning een aanvraag om evenementenvergunning in te dienen. Gebruik daarvoor dit aanvraagformulier.


15. Als ik iets wil bouwen, wat voor soort vergunning moet ik dan hebben?

Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan welke omgevingsvergunning u  nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.


16. Hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U kunt hier controleren of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. In de vergunningcheck kunt u een vraag tegenkomen of het plan in strijd is met het bestemmingsplan. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft u bestemmingsplan gegevens nodig. Deze kunt u opvragen bij de gemeente of in de meeste gevallen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het digitaal versturen van uw aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD.


17. Kan ik een kopie van een omgevingsvergunning ontvangen?

U bent op zoek naar een bouw- of milieuvergunning van een locatie in de Gemeente Waalwijk. Bouwvergunningen die verleend zijn vóór 2001, zijn online in te zien via de website van het Streekarchief in Heusden: https://salha.nl/bronnen/bouwtekeningen 
Ook milieuvergunningen die t/m 2011 verleend zijn, zijn via de website van het Streekarchief in te zien.

Voor een afschrift van bouw-/omgevingsvergunningen van ná 2001 kunt u het formulier invullen en aangeven naar welke stukken u op precies op zoek bent. Aanvullende vragen/opmerkingen kunt u in het opmerkingenveld invullen. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen de stukken naar u op te sturen.

Voor het opzoeken en verzenden van stukken worden legeskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €25,60 per kwartier benodigde tijd en €2,85 voor digitale verzending.


18. Wanneer heb ik een kapvergunning nodig?

Onder boom wordt verstaan; een houtig opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 15 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meer-stammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.

Waalwijk heeft het kappen van bomen gedereguleerd. Wij toetsen de vragen aan de hand van onze bomenkaart. In deze kaart worden de gebieden/ vlakken met waardevolle bomen aangegeven door groen gearceerde gedeelten. De individuele bomen worden door een groen rondje met daarin een blauw teken voor een boom. Voor deze waardevolle bomen op particulier terrein moet u altijd een kapvergunning aanvragen.

U heeft een kapvergunning nodig als uw boom groen is ingekleurd in onze bomenkaart.

U kunt direct een kapvergunning aanvragen.

Overig

19. Waar kan ik een melding doen van mogelijk illegale (bouw)activiteiten?

De wet gaat ervan uit dat bouwwerken die vanaf de weg of openbaar groen zichtbaar zijn grotere invloed hebben op de directe omgeving dan bouwwerken aan de achterkant van een woning. Daarom mag u aan de voor- of zijkant van een woning vaak maar heel beperkt bouwen.

Uw buren gaan verbouwen en u twijfelt of hetgeen wordt uitgevoerd vergunningvrij is? U kunt hier uw klacht of melding indienen.


20. Moet ik voor een evenement (klein of groot) een vergunning hebben?

Als u een evenement in de gemeente Waalwijk wilt organiseren is voor kleine evenementen (met minder dan 350 bezoekers) zoals buurtfeesten voortaan geen vergunning meer nodig, maar is een melding voldoende. Bij grotere evenementen is vaak een vergunning, een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar nodig.

De gemeente Waalwijk maakt het volgende onderscheidt in evenementen:

- een evenement met minder dan 350 bezoekers (klein)
- een evenement met 350 tot 1600 bezoekers (middel)
- een evenement met meer dan 1600 bezoekers (groot)

Lees meer over evenementen.
 

21. Ik wil graag een e-laadpaal. Hoe kan ik deze aanvragen?

De gemeente Waalwijk werkt samen met Vattenfall voor de plaatsing van een e-laadpaal. Heeft u een elektrisch voertuig en geen eigen oplaadmogelijkheid? Dan kunt u een oplaadpaal aanvragen.
Lees meer over dit product.


22. Hoe kan ik een ”schone grondverklaring” of gegevens van de bodemgesteldheid ontvangen?

Ten behoeve van aankoop of verkoop van grond, bij bouwwerkzaamheden en bij ontwikkeling van een ruimtelijk plan is vaak een bodemonderzoek noodzakelijk. Een bodemonderzoek wordt door een milieu adviesbureau uitgevoerd wat erkend is volgens de regels van Kwalibo.

Bodemrapportage online opvragen.