Vastgestelde uitwerkingsplan Lommerrijk fase 3

Vastgesteld uitwerkingsplan Lommerrijk fase 3 en verleende omgevingsvergunning, voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ ten behoeve van het bouwen van 41 grondgebonden woningen.

Het College van Waalwijk maakt onder toepassing van artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening en het Coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 12 juni 2014 voor bouwprojecten in het bestemmingsplan Driessen bekend dat met ingang van 27 augustus 2020  ter inzage liggen:

  • het vastgestelde uitwerkingsplan Lommerrijk fase 3;
  • de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 41 grondgebonden woningen;

Dit uitwerkingsplan heeft betrekking op fase 3 en maakt de bouw van 41 grondgebonden woningen mogelijk.

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Landgoed Driessen, in deelgebied Lommerrijk ten westen van de Burg. de Geusstraat. Lommerrijk ligt grofweg ingeklemd tussen de deelgebieden ‘De Villa’ en ‘De Bibliotheek’ aan de oostzijde, de Oudestraat aan de noordzijde en Van der Duinstraat aan de zuidzijde.

Coördinatie

De procedure van het uitwerkingsplan wordt gecoördineerd onder toepassing van het coördinatiebesluit van de raad van 12 juni 2014 en het collegebesluit d.d. 19 mei 2020 met de procedure omgevingsvergunning voor het bouwen van 41 woningen. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren en gelijktijdig bekend te maken. Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden.

Vastgesteld uitwerkingsplan

Het College van Waalwijk heeft op 18 augustus 2020 het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 3 van het bestemmingsplan Driessen vastgesteld.

Verleende omgevingsvergunning coördinatie

Voor de realisatie van de plannen is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk benodigd. Het college van Waalwijk heeft deze omgevingsvergunning d.d. 20 augustus 2020 verleend.

Inzage

Het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 3 en de verleende omgevingsvergunning voor 41 woningen met bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 augustus 2020 gedurende zes weken (t/m 7 oktober 2020) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, ingang Winterdijk tijdens openingstijden: ma, wo, vrij 8.30 – 17.00 uur en op di. – en do. 8.30 – 19.30 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).                                                                                                

Het uitwerkingsplan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase3-VA01 en in PDF via onderstaande hyperlinks. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het uitwerkingsplan, is de digitale versie bepalend.

Beroep

Volgens artikel 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Omdat toepassing is gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro betekent dit voor het indienen van een beroepschrift dat alle beroepsgronden meteen in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat de beroepsgronden na de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en de verleende omgevingsvergunning kan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende 6 weken beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-uitwerkingsplan en/of genoemde ontwerp-omgevingsvergunning kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die kan aantonen in redelijkheid niet in staat te zijn geweest over het ontwerp van dit uitwerkingsplan en/of genoemde ontwerp-omgevingsvergunning een zienswijze bij ons college in te dienen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van (het onderdeel van) het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daarvoor moet afzonderlijk een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van genoemde afdeling worden ingediend. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

De gecoördineerde besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de mevr. P. Schreppers van het team Ruimte, Economie en Werk, e-mail pschreppers@waalwijk.nl, 0416-683456

Voor meer informatie over de verleende omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer T. van der Minnen, e-mail tvanderminnen@waalwijk.nl, 0416-683456.

Te downloaden: