Vastgesteld uitwerkingsplan ‘de Bibliotheek, fase 15, de Onderkast-Oost’

Vastgesteld uitwerkingsplan ‘de Bibliotheek, fase 15, de Onderkast-Oost’ en verleende omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘het bouwen van bouwwerken’ en ‘het maken van uitwegen’  ten behoeve van 16 woningen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat met toepassing van artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de door de raad van Waalwijk d.d. 12 juni 2014 vastgestelde coördinatieverordening voor bouwprojecten in bestemmingsplan Driessen met ingang van 25 augustus 2016 gedurende 6 weken de navolgende stukken voor een ieder ter inzage liggen:
- Het uitwerkingsplan ‘de Bibliotheek, fase 15, de Onderkast-Oost’. Het plangebied ligt ten zuiden van de Theo Goossensstraat, ten westen van de Burg. Van Prooijenstraat, ten noorden van de Hein Jordanstraat en ten oosten van het Brabantia Nostrapad en omvat 16 woningen met bijbehorende voorzieningen.

- De omgevingsvergunning voor het bouwen van 16 woningen en het maken van uitwegen gelegen aan de Theo Goossensstraat 2 t/m 24 (even) en de Burgemeester van Prooijenstraat 37 t/m 43 (oneven) te Waalwijk.

Ongewijzigde vaststelling uitwerkingsplan
Het college maakt bekend dat overeenkomstig artikel 3.6 Wro het uitwerkingsplan de Bibliotheek, fase 15, de Onderkast-Oost’ d.d. 26 juli 2016 door het college ten opzichte van het ontwerp, zoals dat tot en met 13 juli jl. ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd is vastgesteld. Het uitwerkingsplan bestaat uit de verbeelding (plankaart) en regels en is voorzien van een toelichting. Bij dit uitwerkingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhaal van kosten anderszins is verzekerd.

Verleende omgevingsvergunningen Coördinatie
De procedure voor het uitwerkingsplan is conform de coördinatieverordening voor bouwprojecten in bestemmingsplan Driessen en het besluit van het college d.d. 19 januari 2016 gecoördineerd met de procedure omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en  aanleggen van uitwegen. De omgevingsvergunning voor het bouwen van 16 woningen en het maken van uitwegen gelegen aan de Theo Goossensstraat 2 t/m 24 (even) en de Burgemeester van Prooijenstraat 37 t/m 43 (oneven) te Waalwijk is overeenkomstig het ontwerpbesluit, zoals dat tot en met 13 juli jl. ter inzage heeft gelegen, d.d. 26 juli 2016 verleend.

Inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan ‘de Bibliotheek, fase 15, de Onderkast-Oost’ en de omgevingsvergunning (activiteit bouwen) voor de bouw van 16 woningen en het maken van uitwegen gelegen aan de Theo Goossensstraat 2 t/m 24 (even) en de Burgemeester van Prooijenstraat 37 t/m 43 (oneven) te Waalwijk liggen met ingang van 25 augustus 2016  gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis te Waalwijk, Taxandriaweg 6. Het uitwerkingsplan is bovendien via elektronische weg te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met ID nr. NL.IMRO.0867.BPUWWBibfase15-va01 en in PDF onderaan deze pagina.

Beroep
Met ingang van 26 augustus 2016 kan gedurende 6 weken tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan ‘de Bibliotheek, fase 15, de Onderkast-Oost’ en de verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 16 woningen en aanleggen van uitwegen gelegen aan Theo Goossensstraat 2 t/m 24 (even) en de Burgemeester van Prooijenstraat 37 t/m 43 (oneven) te Waalwijk beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met een zienswijze tot het college hebben gewend ten aanzien van het ontwerp van genoemd uitwerkingsplan en/of genoemde ontwerp-omgevingsvergunning, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij het college hebben ingebracht. Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500  EA  Den Haag. Het beroep kan ook digitaal worden ingesteld via: http://digitaalloket.raadvanstate.nl

Omdat toepassing is gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro betekent dit voor het indienen van een beroepschrift  dat alle beroepsgronden meteen in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat de beroepsgronden na de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Voorlopige voorziening
Een ingediend beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden ingediend. Binnen de beroepstermijn kan gelijktijdig met het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van genoemde Afdeling indien sprake is van een spoedeisend belang. Voor het instellen van beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding           
Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en het besluit tot verlening van omgevingsvergunning voor de bouwen van genoemde woningen en de uitwegen treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de bestreden besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. P. Schreppers van het team Ruimte Economie & Werk, tel. 683456 of  e-mail pschreppers@waalwijk.nl.

Bijlagen