Vastgesteld (gewijzigd) bestemmingsplan Tilburgseweg 1 Waalwijk

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Waalwijk, Tilburgseweg 1” met bijbehorende documenten liggen met ingang van 28 november 2019 gedurende 6 weken (t/m 8 januari 2020) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl  (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  met IDN nummer NL.IMRO.0867.BPWWTilburgseweg1-VS01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan

Naast een aantal aanpassingen en wijzigingen in de toelichting, zijn de planregels ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan als volgt aangepast (vervallen functie fastfood en verduidelijking begrip “zalenverhuur”):

Regel

Aanpassing

1.50 sub a onder 2

Deze definitie is aangepast, waardoor onder restaurant verstaan wordt: restaurant zonder bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, fastfood restaurants).

3.1.1 onder b

Deze regel is aangepast waardoor onder meer fastfood-restaurant uit het programma is gehaald. Wat betreft toegestane functie is nu uitgesloten: ‘restaurant zonder bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, fastfood restaurants)’

1.50 sub b

De zinsnede ‘zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek/dansevenementen’, is geschrapt.

1.78

Aan de begripsbepaling wordt “zalenverhuur” toegevoegd:

de verhuur van zaalruimte voor horeca-activiteiten ten dienste van zakelijke bijeenkomsten alsmede vergaderingen, congressen, productpresentaties, diners, ceremonies, recepties en overige bijeenkomsten in besloten kring. Onder zalenverhuur valt niet de exploitatie ten behoeve van discotheek, casino, partycentrum, automatenhal, dans - en / of muziekevenementen of andere daarmee qua ruimtelijke uitstraling vergelijkbare activiteiten.

Artikel 1.78 wordt vernummerd naar artikel 1.79.

3.5

(ambtshalve wijziging)

De voorwaardelijke verplichting t.b.v. waterberging is gewijzigd.  Zo dient de waterberging te zijn gerealiseerd voordat gestart wordt met de bouwwerkzaamheden. Verder werd de minimale grens van verharding van 2.000 m2 overbodig geacht.    

3.5

De voorwaardelijke verplichting m.b.t. het realiseren van een geluidscherm is komen te vervallen.

5.4

Er is een artikel toegevoegd aan de algemene bouwregels, vanwege de ligging in het zogenaamde kernlint.

Beroep

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerp omgevingsvergunning;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer B. Vorster 0416-683638 (werkzaam di., do. en vr.), bvorster@waalwijk.nl.