Vastgesteld (gewijzigd) bestemmingsplan Laageinde 103 Waalwijk

en vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk maken bekend dat de gemeenteraad op 4 maart 2021 het bestemmingsplan “Waalwijk, Laageinde 103” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, de planregels en een toelichting en een aantal bijlagen.

Tegelijk met dit bestemmingsplan is ook het besluit hogere waarden Wet geluidhinder door het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk vastgesteld. Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Waalwijk, Laageinde 103” met bijbehorende documenten en besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met ingang van 18 maart 2021 gedurende 6 weken (t/m 28 april 2021) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl  (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  met IDN nummer NL.IMRO.0867.bpWWLaageinde103-VA01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing. De Wet geluidhinder koppelt de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling hogere geluidsgrenswaarden aan de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. 

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn de volgende zaken aangepast:

Toelichting

Bladzijden

Aanpassing

11/12

Er zal gemeld worden dat de voormalige bedrijfsbebouwing reeds is gesloopt.

12

De nieuwe Woonvisie is 17 september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

14

`Milieuneutraal` wordt vervangen door `klimaatneutraal`.

14

Er wordt een paragraaf `Groenbeleidsvisie` toegevoegd.

20

Vermeld zal worden dat maar aan 1 zijde van de straat geparkeerd mag worden.

46

Vermeld zal worden dat aan 1 zijde van het Laageinde geparkeerd mag worden.

46, 47 en 48

Het onderdeel `parkeren` wordt aangepast. De parkeerbehoefte wordt binnen het plangebied ingevuld.

52

Het gedeelte van `Op…..tot en met…….aanwezig geweest` komt vervallen.

Beroep
Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerp omgevingsvergunning;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl .

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer B. Vorster 0416-683638 (werkzaam di. t/m vr.), bvorster@waalwijk.nl (voor bestemmingsplan en hogere waarden).