Vastgesteld bestemmingsplan Wijnruitstraat 196

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk maken bekend dat de gemeenteraad op 29 april 2021 het bestemmingsplan “Waalwijk, Wijnruitstraat 196” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, de planregels en een toelichting en een aantal bijlagen.

Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Waalwijk, Wijnruitstraat 196” met bijbehorende documenten ligt met ingang van 17 mei 2021 gedurende 6 weken (t/m 28 juni 2021) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl  (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  met IDN nummer NL.IMRO.0867.bpWWWijnruitstraat-VS01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het volgende toegevoegd:

Toelichting

Bladzijden

Aanpassing

26

Toevoeging Integraal Waterplan Waalwijk

Beroep
Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op het plan kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer B. Vorster 0416-683638 (werkzaam di. t/m vr.), bvorster@waalwijk.nl.