Vastgesteld bestemmingsplan uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat Waspik

Vastgesteld bestemmingsplan “Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat Waspik” en verleende omgevingsvergunningen respectievelijk (activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ en ‘houtopstand vellen of doen vellen’), (activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’).

Het college van Waalwijk maakt bekend dat met toepassing van artikel 3.30 van de Wet  ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de door de raad van Waalwijk d.d. 21 mei 2015 vastgestelde coördinatiebesluit, met ingang van 18 februari 2016 gedurende 6 weken de navolgende stukken voor een ieder ter inzage liggen:

  • Het bestemmingsplan “Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat Waspik”.
  • De omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee woonwagens op het perceel, kadastraal bekend gemeente Waspik, sectie G, nummer 2444 gelegen aan Schoutstraat te Waspik;
  • De omgevingsvergunning voor het bouwen van twee bergingen en het kappen van bomen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Waspik, sectie G, nummer 2444 gelegen aan Schoutstraat te Waspik;

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan

De raad van Waalwijk heeft op 4 februari 2016 het bestemmingsplan “Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat Waspik”  vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Het plangebied ligt in het noordoosten van Waspik, ten oosten en grenzend aan de bestaande woonwagenlocatie aan de Schoutstraat. In het zuiden grenst het plangebied aan het Zuiderafwateringskanaal. In het noorden en oosten het plangebied aan onbebouwde agrarische percelen.  Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat er twee extra woonwagens kunnen worden gerealiseerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Coördinatie

De procedure voor het bestemmingsplan is conform het coördinatiebesluit d.d. 21 mei 2015 gecoördineerd met de procedure omgevingsvergunningen voor het plaatsen van twee woonwagens en het bouwen van twee bergingen en het kappen van bomen. De vergunningen zijn overeenkomstig de ontwerpvergunning op 16 februari 2016 verleend.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan “Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat Waspik” en de omgevingsvergunning (activiteiten het bouwen van een bouwwerk en houtopstand vellen of doen vellen) en de omgevingsvergunning (activiteit het bouwen van een bouwwerk) met de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 18 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis , Taxandriaweg 6 te Waalwijk. Het bestemmingsplan is bovendien via elektronische weg te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN: NL.IMRO.0867.bpWSschoutstraat-va01. en onder aan deze pagina.

Beroep

Met ingang van 19 februari 2016 kan gedurende 6 weken tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat Waspik” en de verlening van een tweetal omgevingsvergunningen voor het respectievelijk plaatsen van twee woonwagens en het bouwen van twee bergingen en het kappen van bomen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met een zienswijze tot de Raad/het college hebben gewend ten aanzien van het ontwerp van genoemd bestemmingsplan en/of genoemde ontwerp omgevingsvergunningen, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij de Raad/het college hebben ingebracht. Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500  EA  Den Haag. Het beroep kan ook digitaal worden ingesteld via: http://digitaalloket.raadvanstate.nl

Omdat toepassing is gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro betekent dit voor het indienen van een beroepschrift  dat alle beroepsgronden meteen in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat de beroepsgronden na de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Voorlopige voorziening

Een ingediend beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden ingediend. Binnen de beroepstermijn kan gelijktijdig met het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van genoemde Afdeling indien sprake is van een spoedeisend belang. Voor het instellen van beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunningen voor het respectievelijk plaatsen van twee woonwagens en het bouwen van twee bergingen en het kappen van bomen treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden bestreden besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie over deze besluiten kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M. Schuurmans van het team Ruimte, Economie & Werk via mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 871.