Vastgesteld bestemmingsplan parapluherziening Kamerbewoning Waalwijk

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de raad van Waalwijk op 31 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening kamerbewoning Waalwijk’ ongewijzigd heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Met deze parapluherziening worden alle bestemmingsplannen van de gemeente Waalwijk – met uitzondering van bestemmingsplan Gemengd gebied waarin al een adequate regeling is opgenomen – aangevuld met een regeling inzake kamerbewoning, zodat de meest recente versie van de beleidsregels 'Huisvesting arbeidsmigranten, vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die geen huishouden vormen gemeente Waalwijk' in alle gevallen van toepassing is.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan ligt tezamen met bijlagen en bijbehorend raadsbesluit met ingang vanaf 21 november 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6). U kunt het bestemmingsplan vanaf die datum ook bekijken via de onderstaande links. De digitale verbeelding van het plan kunt u bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de volgende IDN: NL.IMRO.0867.BPWWKamerbewoning-VA01.

Procedure

Met ingang van de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden aangetekend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, of die niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt).

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien sprake is van een spoedeisende zaak, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde afdeling.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van genoemd bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl  of telefonisch via 0416 - 683 870.