Vastgesteld bestemmingsplan Julianastraat 36 Waspik

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de raad van Waalwijk op 30 augustus 2018 het bestemmingsplan ‘Julianastraat 36’ ongewijzigd heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Met dit plan wordt de realisatie van zes grondgebonden woningen en zes gestapelde woningen inclusief bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen mogelijk gemaakt op het perceel van een voormalig garagebedrijf aan de Julianastraat 36 te Waspik, kadastraal bekend als gemeente Waspik, sectie F, percelen 1390, 1391, 1392 en 1393.

Het bestemmingsplan ligt tezamen met bijlagen en bijbehorend raadsbesluit met ingang vanaf 13 september 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6). U kunt het bestemmingsplan ook bekijken via de onderstaande links. De digitale verbeelding van het plan kunt u bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0867.bpwpjulianastrt36-VA01.

Procedure

Met ingang van de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken (t/m 25 oktober a.s.) beroep worden aangetekend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, of die niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt).

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien sprake is van een spoedeisende zaak, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde afdeling.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van genoemd bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 870.