Vastgesteld bestemmingsplan Herziening Centrumplan Waalwijk

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de raad van Waalwijk op 11 oktober 2018 het bestemmingsplan Herziening centrumplan Waalwijk heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Het plangebied ligt in het centrum van Waalwijk en betreft een smalle strook tussen de Grotestraat en Winterdijk (Grotestraat 229/229a en gronden behorende tot het perceel Grotestraat 225-227). Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan een verblijfsfunctie. Echter in de bestaande situatie ligt langs de Grotestraat een pand met een centrumfunctie, in het pand is detailhandel gevestigd. De doorgang geeft toegang tot het terrein aan de achterkant. Dit terrein is grotendeels onbebouwd met uitzondering van een toegangsweg die naar een garage leidt. In het thans vastgestelde bestemmingsplan Herziening centrumplan Waalwijk is voor de percelen de bestemming Centrumdoeleinden en Tuin opgenomen.

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

Het college van Waalwijk heeft op 25 september 2018 in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Herziening centrumplan Waalwijk besloten om hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen.

Op deze locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden.  Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.

De Wet geluidhinder koppelt de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling hogere geluidsgrenswaarden aan de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan

Inzien Bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende documenten met ingang van 8 november 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Het vastgestelde bestemmingsplan is met bijbehorende documenten langs elektronische weg te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.bpWWhzcentrumplan-VA01 en in PDF onderaan deze pagina.

Hogere grenswaarden geluid

Het besluit hogere grenswaarden en bijhorende stukken liggen eveneens met ingang van 8 november 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor aan de Taxandriaweg 6 in Waalwijk. Voor het inzien van de stukken dient u vooraf een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang

van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd binnen zes weken (t/m 20 december a.s.), beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om ’voorlopige voorziening’ worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan resp. het besluit tot vaststellen van hogere geluidgrenswaarden treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met: mevrouw P. Schreppers 0416-683883, pschreppers@waalwijk.nl

Voor meer informatie over het besluit tot vaststellen van hogere geluidgrenswaarden kunt u contact opnemen met: frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.