Vastgesteld bestemmingsplan herstelbesluit gemengd gebied

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de raad van Waalwijk op 17 september 2020 het bestemmingsplan ‘Gemengd gebied’ opnieuw heeft vastgesteld. In dit herstelbesluit is uitsluitend uitvoering gegeven aan de herstelopdracht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die in haar tussenuitspraak van 8 april 2020 de raad van Waalwijk heeft opgedragen om binnen 26 weken na verzending van de uitspraak (uiterlijk 6 oktober 2020) een viertal gebreken te herstellen.

Het bestemmingsplan is op de volgende onderdelen gewijzigd:

  1. de begripsomschrijving 'bedrijf' in artikel 1.20 komt te luiden:

    “het bedrijfsmatig verrichten van werkzaamheden en/of diensten waaronder begrepen internetbedrijven en internetafhaalpunten”;

  2. op de verbeelding is aan het perceel Oosteind 64 in Sprang-Capelle de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding-woning op het achterperceel’ toegekend;       
  3. artikel 6, lid 6.1, aanhef en onder k van de regels komt te luiden:

    “indien het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van gemengd - achterperceel' ten behoeve van respectievelijk de activiteit 'dienstverlening', 'maatschappelijk', 'detailhandel', 'supermarkt', 'detailhandel volumineus', 'horeca', 'niet publieksgerichte voorziening' of 'achterperceel', gedurende minimaal drie jaar is gestaakt en duurzaam beëindigd is, de gronden niet meer als zodanig in gebruik mogen worden genomen ten behoeve van de desbetreffende activiteit”;

  4. de in bijlage 8 van de planregels vermelde activiteiten voor het adres Kerkstraat 104 in Sprang-  Capelle komen te luiden:

Kerkstraat 104, (sectie

B, 2628)

Sprang-Capelle

-reparatie van (brom)fietsen, sbi-cat 1/A

- detailhandel, sbi-cat 1/A

Het bestemmingsplan ligt tezamen met bijlagen en bijbehorend raadsbesluit met ingang vanaf 1 oktober 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6). U kunt het bestemmingsplan ook bekijken via onderstaande links. De digitale verbeelding van het plan kunt u bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN: NL.IMRO.0867.bpWWgemengdgebied-va02.

Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Procedure

Met ingang van de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kunnen de volgende belanghebbenden binnen zes weken (t/m 12 november a.s.) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • belanghebbenden die beroep hebben aangetekend tegen het besluit van 7 juni 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan Gemengd gebied
  • belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien sprake is van een spoedeisende zaak, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde afdeling.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van genoemd bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 870.