Vastgesteld bestemmingsplan gemengd gebied

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de raad van Waalwijk op 7 juni 2018 het bestemmingsplan ‘Gemengd Gebied’ gewijzigd heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Omdat het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, dient de bekendmaking ervan zes na de vaststelling plaats te vinden, zo bepaalt artikel 3.8, lid 4, Wro. De provincie heeft echter laten weten er geen bezwaar tegen te hebben dat publicatie nu reeds plaatsvindt.                                                                             

Het bestemmingsplan ligt tezamen met bijlagen en bijbehorend raadsbesluit met ingang vanaf 5 juli 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6). U kunt het bestemmingsplan ook bekijken via de onderstaande links. De digitale verbeelding van het plan kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.BPWWgemengdgebied-VA01.

Procedure

Met ingang van de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken (t/m 16 augustus a.s.) beroep worden aangetekend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, of die niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt).

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien sprake is van een spoedeisende zaak, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde afdeling.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van genoemd bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u tot 19 juli a.s. contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 870 en daarna met mevrouw M. Clijsen via mclijsen@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 511.

Documenten: