Vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan Akkerlanen

Bestemmingsplan

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de raad van Waalwijk op 2 juli 2020 het bestemmingsplan Akkerlanen gewijzigd heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In het plan zijn ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zien op de plantoelichting (met name n.a.v. zienswijzen) en verbeelding en betreffen met name:

Plantoelichting:

  • wijziging tekst onder het kopje “duurzaam bouwen en energie;
  • wijziging tekst onder het kopje “structuurvisie ruimtelijke ordening”;
  • paragraaf 5.11 is toegevoegd;
  • wijziging paragraaf 6.2;
  • wijziging tekst onder het kopje “postpad”.
  • aangevuld met het volgende: dat gebleken is dat op basis van de aangeleverde aanmeldnotitie in relatie tot de wetgeving geen MER noodzakelijk is en is de aanmeldnotitie als bijlage gevoegd bij het bestemmingsplan.

Verbeelding:

  • het maximaal toelaatbare woningen (vlonderwoningen) ten noorden van het eilandje is gewijzigd naar 6.

De wijzigingen zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende en daarvan deel uitmakende ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Akkerlanen’.

Het plan betreft het mogelijk maken van de bouw van maximaal 210 woningen met bijbehorende wegenstructuur, groenvoorzieningen, waterpartijen etc. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Drunenseweg. Aan de zuidzijde van het plangebied is de Vijverlaan gelegen. Westelijk van het plangebied ligt de Akkerlaan. De oostzijde van het plangebied wordt begrensd door grasland, een bosplantsoen (’t Helleke) en het zwembad Olympia.

Verder maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2020 voor het plan Akkerlanen een exploitatieplan heeft vastgesteld en dat het college bij besluit van 1 juli 2020 in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Akkerlanen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld artikel 83 van de Wet geluidhinder heeft vastgesteld.

Exploitatieplan

Het exploitatieplan geeft aan op welke wijze het nog te ontwikkelen gebied zal worden bebouwd en geeft de gemeente een wettelijke basis voor het verhalen van kosten. Het kostenverhaal gaat over de financiële bijdrage die particuliere grondeigenaren aan de gemeente betalen voor de aan te leggen en reeds aangelegde infrastructuur (wegen, riolering, groenvoorzieningen, etc.) indien zij een beroep doen op zelfrealisatie.

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Het college van Waalwijk heeft bij besluit van 1 juli 2020 in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Akkerlanen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld artikel 83 van de Wet geluidhinder vastgesteld. Op deze locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. Derhalve worden hogere grenswaarden krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder vastgesteld. Met het bestemmingsplan worden maximaal 210 woningen gerealiseerd in Waalwijk. Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing. De Wet geluidhinder koppelt de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling hogere geluidsgrenswaarden aan de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Inzien

Bestemmingsplan en exploitatieplan

Het vastgestelde bestemmingsplan en het exploitatieplan liggen met bijbehorende documenten met ingang van donderdag 27 augustus 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Het vastgestelde bestemmingsplan is met bijbehorende documenten langs elektronische weg te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlanen-VA01.

Het vastgestelde exploitatieplan is met bijbehorende documenten langs elektronische weg te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.ExplAkkerlanen2020-VA01.

Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Hogere grenswaarden geluid

Het besluit hogere grenswaarden en bijhorende stukken liggen eveneens met ingang van 27 augustus gedurende 6 weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken dient u vooraf een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd binnen zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, exploitatieplan en/of besluit hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Iedere belanghebbende kan over de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan in het vastgestelde bestemmingsplan Akkerlanen zijn aangebracht beroep in stellen.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om ’voorlopige voorziening’ worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op bovengenoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder andere dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan, exploitatieplan en het besluit tot vaststellen van hogere grenswaarden geluid treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met: mevrouw M. Schuurmans via telefoonnummer 0416-683871 of via e-mail:  mschuurmans@waalwijk.nl .

Voor meer informatie over het exploitatieplan kunt u contact opnemen met: de heer J. v/d Heijden via telefoonnummer 0416-683858 of via e-mail: jvdheijden@waalwijk.nl .

Voor meer informatie over het besluit tot vaststellen van hogere geluidgrenswaarden kunt u contact opnemen met: frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.

Te downloaden: