Vastgesteld bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134

Het college van Waalwijk maakt bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad op 15 november 2018 het bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134 gewijzigd heeft vastgesteld.

In het plan zijn ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zien op plantoelichting, verbeelding en regels en betreffen met name:

  • toelichting: opnemen van een belemmeringenstrook binnen het plangebied (par. 4.9);
  • regels: opname van dubbelbestemming Leiding-Gas;
  • verbeelding: opname van belemmeringenstrook en verplaatsing doorsteek naar het Halve Zolen fietspad, met functieaanduing –lav-, langzaamverkeersroute, binnen de bestemming Groen, ter hoogte van de westelijke ontsluitingsroute.

De wijzigingen zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende en daarvan deel uitmakende ‘Nota van zienswijzen Eerste Zeine 122-134’.

Daarbij heeft de gemeenteraad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

De beoogde ontwikkeling (locatie van de voormalige Karwei en TNT) voorziet in de sloop van de bestaande bedrijfspanden, waardoor ruimte ontstaat voor de bouw van 60 grondgebonden eengezinswoningen inclusief parkeer- en groenvoorzieningen.

besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder woningbouw Eerste Zeine
Het college van Waalwijk heeft bij besluit van 29 oktober 2018 in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134 hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld artikel 83 van de Wet geluidhinder vastgesteld. Op deze locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. Derhalve worden hogere grenswaarden krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder vastgesteld. Met het bestemmingsplan worden 60 woningen gerealiseerd aan de Eerste Zeine in Waalwijk. Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.

De Wet geluidhinder koppelt de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling hogere geluidsgrenswaarden aan de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling van het   bestemmingsplan.

Inzien

bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende documenten met ingang van 6 december 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is langs elektronische weg te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.BPWWEersteZeine128-va01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Hogere grenswaarden geluid

Het besluit hogere grenswaarden en bijhorende stukken liggen eveneens met ingang van 6 december gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor aan de Taxandriaweg 6 in Waalwijk. Voor het inzien van de stukken dient u vooraf een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang

van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd binnen zes weken (t/m 17 januari 2018), beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Iedere belanghebbende kan over de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan in het vastgestelde bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134 zijn aangebracht beroep in stellen.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om ’voorlopige voorziening’ worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op bovengenoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder andere dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met: mevrouw P. Schreppers 0416-683883, pschreppers@waalwijk.nl

Voor meer informatie over het  besluit tot vaststellen van hogere geluidgrenswaarden kunt u contact opnemen met: frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456

Documenten:

Bijlagen-toelichting-zonder-voorkant (Pdf, 16,6 MB)