Vastgesteld bestemmingsplan Burg. Moonenlaan 5 te Waalwijk

Het college van Waalwijk maakt bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad op 22 september 2016 het bestemmingsplan ‘Burg. Moonenlaan 5’ heeft vastgesteld.

Daarbij heeft de gemeenteraad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Het plangebied ziet sec op locatie van het oude Dr. Mollercollege, Burgemeester Moonenlaan 5 Waalwijk.

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van een nieuwe ontwikkeling in de vm. school. Het schoolgebouw zal worden omgebouwd tot circa 50 appartementen.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Burg. Moonenlaan 5’ ligt met bijbehorende documenten met ingang van 13 oktober 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het vastgestelde plan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf onderaan deze pagina te raadplegen en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.BurgMoonenlaan005-va01

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend door:

  • de belanghebbende die kan aantonen in redelijkheid niet in staat te zijn geweest een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan ‘Burg. Moonenlaan 5’ bij de gemeenteraad in te dienen.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om ’voorlopige voorziening’ worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op bovengenoemd besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder andere dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw P. Schreppers 0416-683883, pschreppers@waalwijk.nl

Te downloaden: