Vastgesteld bestemmingsplan Benedenkerkstraat 2b te Waspik

De raad van Waalwijk heeft op 14 juli 2016 het bestemmingsplan ‘Benedenkerkstraat 2b’ gewijzigd vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een (basis)school en maximaal 8 grondgebonden woningen te realiseren. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd door (1) in de waterparagraaf meer uitleg te geven over de huidige en toekomstige waterhuishouding in het gebied en (2) door in de bouwregels duidelijker vast te leggen dat hoofdgebouwen enkel binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd.

Het bestemmingsplan ligt tezamen met bijlagen en bijbehorend raadsbesluit met ingang vanaf 28 juli 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6). U kunt het bestemmingsplan ook bekijken via www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplannen. De digitale verbeelding van het plan kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.bpWSbenedenkerkstraat2b-va01.

Procedure

Met ingang van de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden aangetekend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, of die niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt).

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien sprake is van een spoedeisende zaak, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde afdeling.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van genoemd bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met de heer mr. F.H.L. Vossen van het team Ruimte, Economie & Werk via fvossen@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 456.