Vastgesteld beeldkwaliteitsplan Akkerlanen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de raad op 2 februari 2021 het beeld-kwaliteitsplan Akkerlanen heeft vastgesteld als onderdeel van de Welstandsnota.

Het raadsbesluit en beeldkwaliteitsplan Akkerlanen liggen met ingang van woensdag 24 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig). Tevens is het beeldkwaliteitsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl  (type: ruimtelijke plannen in procedure).

Beeldkwaliteitsplan
Akkerlanen moet een wijk zijn die zich onderscheidt van andere woonwijken in Waalwijk en de regio. Onderscheidend zijn allereerst de ligging en de opzet met veel groen en water. Naast stedenbouwkundige samenhang (bestemmingsplan) streeft de gemeente Waalwijk echter ook naar architectonische samenhang. Het beeldkwaliteitsplan heeft daarom betrekking op alle woningen in Akkerlanen, dus op zowel de projectmatige woningbouw als particuliere bouwkavels. Dit beeldkwaliteitsplan wordt toegevoegd aan het welstandsbeleid van de gemeente en vormt daar mee een toetsingskader voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van deze woningen.

Tegen het besluit om het beeldkwaliteitsplan vast te stellen kan geen bezwaar en-of beroep worden ingesteld.

Relatie met bestemmingsplan
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan loopt momenteel een beroepsprocedure bij de Raad van State. Benadrukt wordt dat het beeldkwaliteitsplan geheel los van het bestemmingsplan staat; indien het bestemmingsplan niet in werking treedt, dan vormt het beeldkwaliteitsplan geen grond om een vergunning te verlenen.

Informatie

Voor meer informatie over het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met: de heer J. van der Heijden via telefoonnummer 0416-683858 of via e-mail: jvdheijden@waalwijk.nl .