Uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1

Het College van Waalwijk heeft op 15 januari 2019 het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1, 6 woningen, van het bestemmingsplan Landgoed Driessen gewijzigd vastgesteld.

Dit uitwerkingsplan heeft betrekking op de eerste fase en maakt de bouw van 6 vrijstaande woningen mogelijk. De wijzigingen (opgenomen in de Nota van Zienswijzen) zien op de plantoelichting en betreffen een verduidelijking t.a.v. parkeren en aanpassing van afbeelding indicatieve verkavelingsopzet. Op de verbeelding wordt van het meest zuidelijke bouwkavel de zuidelijke gevellijn op 6 meter uit de zuidelijke perceelsgrens gelegd. Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp wordt verwezen naar de zienswijzennota en het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan.

Lommerrijk ligt grofweg ingeklemd tussen de deelgebieden ‘De Villa’ en ‘De Bibliotheek’ aan de oostzijde, de Oudestraat aan de noordzijde en Van der Duinstraat aan de zuidzijde. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Burgemeester De Geusstraat. Aan de zuid- en westzijde vormen de percelen aan de van der Duinstraat 98 tot en met 102 de begrenzing van het plangebied. De noordzijde grenst vooralsnog aan enkele agrarische percelen.

Het uitwerkingsplan vormt de juridisch planologische grondslag voor realisering van de 6 woningen. Het uitwerkingsplan omvat de verbeelding (plankaart) en de regels (voorschriften) en is voorzien van een toelichting.

Ter inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1, 6 woningen ligt met bijbehorende stukken met ingang van 7 februari 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, ingang Winterdijk tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Het vastgestelde uitwerkingsplan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase1-VA01 en in PDF onder aan deze pagina. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het uitwerkingsplan, is de digitale versie bepalend.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende 6 weken beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-uitwerkingsplan kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die kan aantonen in redelijkheid niet in staat te zijn geweest over het ontwerp van dit uitwerkingsplan een zienswijze bij ons college in te dienen en
  • een belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die burgemeester en wethouders bij de vaststelling van het uitwerkingsplan hebben aangebracht.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500  EA  Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van (het onderdeel van) het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daarvoor moet tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van genoemde afdeling worden ingediend. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1, 6 woningen van het bestemmingsplan Landgoed Driessen treedt inwerking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het uitwerkingsplan niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de mevr. P. Schreppers van het team Ruimte, Economie en Werk, e-mail pschreppers@waalwijk.nl

Dit uitwerkingsplan maakt het mogelijk om zes bouwkavels uit te geven voor de bouw van vrijstaande woningen. De kavels zullen een oppervlakte hebben van circa 525 tot 660 m2 en zullen middels bieding bij de notaris verkocht worden. Verkoop start op het moment dat het uitwerkingsplan onherroepelijk is. Meer informatie over de kavels, de bouwmogelijkheden en het reglement van bieding vindt u te zijner tijd op www.waalwijk.nl/driessenHet is niet mogelijk om nu reeds interesse kenbaar te maken of een bod uit te brengen. Wel kunt u zich inschrijven voor de digitale mailing “Zelfbouwen in Waalwijk”. U krijgt dan automatisch per email bericht op het moment dat de verkoop start of er iets wijzigt in het overig kavelaanbod van de gemeente Waalwijk. Meer informatie hierover vindt u op www.waalwijk.nl/kavelverkoop.