Uitwerkingsplan De Bibliotheek, Fase 16, De Onderkast west, Waalwijk

Het College van Waalwijk heeft op 2 mei 2017 het uitwerkingsplan De Bibliotheek, Fase 16, De Onderkast west, van het bestemmingsplan Landgoed Driessen gewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in de realisering van 16 vrijstaande en twee aan een gebouwde woningen.

De wijzigingen (opgenomen in de Nota van wijzigingen) zien op de planregels en betreffen een verduidelijking t.a.v. parkeren, bouw- en goothoogte en de toevoeging van een begripsbepaling.

Het plangebied van dit uitwerkingsplan wordt aan de noordzijde begrensd door de Mgr. Bekkersstraat. Aan de oostzijde vormt een smalle groenstrook de begrenzing, terwijl het plangebied aan de zuidzijde wordt begrensd door de Hein Jordansstraat. Aan de westzijde vormt de Burgemeester De Geusstraat de begrenzing van het plangebied.

Het uitwerkingsplan vormt de juridisch planologische grondslag voor realisering van de 18 woningen. Het uitwerkingsplan omvat de verbeelding (plankaart) en de regels (voorschriften) en is voorzien van een toelichting.

Ter inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan De Bibliotheek, Fase 16, De Onderkast west ligt met bijbehorende stukken met ingang van 29 mei 2017  gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, ingang Winterdijk tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Het vastgestelde uitwerkingsplan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0867.BPUWWBibfase16-va01 en in PDF onder aan deze pagina. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het uitwerkingsplan, is de digitale versie bepalend.

Beroep

Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die kunnen aantonen in redelijkheid niet in staat te zijn geweest over het ontwerp van dit uitwerkingsplan een zienswijze bij ons college in te dienen en
  • belanghebbenden, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die burgemees-ter en wethouders bij de vaststelling van het uitwerkingsplan hebben aangebracht,

gedurende 6 weken, met ingang van 30 mei t/m 10 juli 2017.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500  EA  Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van (het onderdeel van) het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daarvoor moet tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van genoemde afdeling worden ingediend. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd

Crisis- en herstelwet

Op bovengenoemd besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder andere dat de belanghebbende in het beroepschrift direct moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het uitwerkingsplan De Bibliotheek, Fase 16, De Onderkast west van het bestemmingsplan Landgoed Driessen treedt inwerking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het uitwerkingsplan niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u met mevrouw Pascal Schreppers van team REW contact opnemen, telefoon 0416-683883.