Structuurvisie Waalwijk 2025 vastgesteld

Op 4 februari 2016 heeft de raad van Waalwijk de Structuurvisie Waalwijk 2025 vastgesteld op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke Ordening. In deze structuurvisie is het beleidskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen verwoord.

De structuurvisie bestaat uit de hoofdlijnen in schema's (deel A), een onderbouwing (deel B) en een uitvoeringsprogramma (deel C). Het uitvoeringsprogramma biedt bovendien een basis voor de besteding van bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen en bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Ter inzage

De gewijzigde, vastgestelde structuurvisie met bijlagen is als volgt raadpleegbaar:

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking (Staatscourant en Weekblad Waalwijk 1 maart 2016). Tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie kan op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Meer informatie?

Voor een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen met Maaike Clijsen, team Ruimte, Economie en Werk, e-mail mclijsen@waalwijk.nl, telefoon 0416-683456.

Downloads