Ruimtelijke plannen in procedure

Op deze pagina vindt u alle bestemmingsplannen (inclusief uitwerkings- en wijzigingsplannen) die op dit moment in procedure zijn of ter inzage liggen. Ook kunt u alle afwijkingen van bestemmingsplannen in voorbereiding en structuur- en gebiedsvisies in procedure inzien.

U kunt ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen ook bekijken via de landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bent u op zoek naar informatie over ruimtelijke plannen van de provincie? Ga dan naar de aparte pagina ruimtelijke plannen provincie.

Voorontwerp bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplannen 

Vastgestelde bestemmingsplannen

 Onherroepelijke bestemmingsplannen

Voorbereidingsbesluiten

Vooraankondiging herziening bestemmingsplan

Structuurvisie

Diversen

Beheersverordeningen

N.B. De informatie die op deze pagina's te vinden is over de concrete bestemmingsplannen is niet bindend. De Wro bepaalt dat de papieren versie van ruimtelijke plannen, die voor 1 juli 2009 ter inzage zijn gelegd, bindend is. Dit betekent dan ook dat de informatie op deze webpagina's niet gebruikt kan worden voor bouwplantoetsing.