Regionale energietransitie (REKS)

Nederland gaat over op duurzame energie

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in het jaar 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat we stoppen met het gebruik van aardgas om onze huizen te verwarmen en overgaan op schone energiebronnen zoals wind- of zonne-energie (de energietransitie). Maar ook benzine en diesel verdwijnen uit ons dagelijks leven. Op dit moment worden overal in Nederland initiatieven ontwikkeld om deze enorme operatie in gang te zetten.

In het Klimaatakkoord staat de afspraak dat de regio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) gaan maken. In de RES worden keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur en het inpassen van klimaatadaptatiedoelen gemaakt. Ook de regio Hart van Brabant, waar Waalwijk deel van uitmaakt, maakt zo’n Regionale Energiestrategie. In Hart van Brabant nemen we als enige regio in Nederland ook de klimaatadaptatiedoelen mee. Bij ons heet het dan ook een Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Meer weten over de regionale energiestrategieën in Nederland?

Locaties en keuzes

De REKS leidt tot locaties van energieprojecten, die uiteindelijk uitgevoerd gaan worden.

Ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn verantwoordelijk voor een deel van de besparing en opwek van energie. Tegelijkertijd zullen zij de impact ervan op hun leefomgeving gaan ervaren. Zonnepanelen en windmolens zullen namelijk een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. Grootschalig opgewekte schone energie, zoals wind- en zonne-energie.

Gemeente Waalwijk wil samen met haar inwoners en andere belanghebbenden de kwaliteit van onze leefomgeving behouden (of zelfs verbeteren) en het lokale draagvlak voor de duurzame opwek van energie versterken. Hierbij staat zo weinig mogelijk overlast voor mens, natuur en milieu en een optimaal maatschappelijk rendement centraal. Echter veranderingen in onze leefomgeving (zichtbaar en onzichtbaar) zijn daarbij onvermijdelijk.

Op dit moment onderzoekt de gemeente Waalwijk gebieden die ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie (zoals windmolens of zonneparken). De voorwaarden waaronder grootschalige energieopwekking mogelijk en acceptabel is, worden vastgelegd in een beleidsdocument. Een zogenaamde kadernota. Daarin worden zowel maatschappelijke, economische, ruimtelijke en technische aspecten meegenomen.