Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

(bijvoorbeeld de Parkeerverordening, Exploitatieverordening)

- Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

- Parkeerverordening Waalwijk 2010

- Erfgoedverordening 2016 gemeente Waalwijk

- Wegsleepverordening Gemeente Waalwijk 2012

- Beheersverordening Woonwijken

- Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening t.b.v. bouwprojecten in bestemmingsplan Driessen

- Bekendmaking vaststelling beheersverordeningen


Beleidsregels

- Beleidsregels parkeervergunningen en ontheffingen 2017

- Nota Parkeernormen Waalwijk 2015 - incl bijlage 2 en 3

- Nota Parkeernormen Waalwijk 2015 - bijlage 1 deelgebieden

- Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Waalwijk 2014

- Welstandsnota 2016

- Bodembeheernota

- Beleidsregels magazijnverkopen Waalwijk 2013

- Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk

- Beleidsnotitie Snippergroen 2017 Gemeente Waalwijk

Wijziging Nota Parkeernormen Waalwijk 2015

- Beleidsregels standplaatsen gemeente Waalwijk 2019

- Beeldkwaliteitsplan Akkerlanen

- Bijbehorende ondertekening beeldkwaliteitsplan Akkerlanen


Nadere regels

- Verwijderingsregeling fietsers en brommers

- Aanwijzingsbesluit ex artikel 6.5 lid 3 BOR en delegatiebesluit ex artikel 6.12 lid 3 Wro

- Coördinatiebesluit met betrekking tot het project Noordstraat te Waalwijk

- Coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project Besoijen te Waalwijk

- Aanwijsbesluit gereguleerd parkeren 2017

Privaatrechtelijke parkeertarieven 2018

Aanwijzingsbesluit Haven 8 West

-  Regeling commissie naamgeving


Gemeenschappelijke regeling
 

Plannen

- Mobiliteitsplan Waalwijk

- Ruimtelijke plannen

- Visie op omgevingsbeleid in de gemeente Waalwijk
 

Privaatrechtelijke besluiten

- Algemene voorwaarden voor het gebruik van door slagbomen afgesloten gemeentelijke parkeerterreinen

Te downloaden: