Maatschappelijke zorg en welzijn

(bijvoorbeeld de Subsidieregeling Welzijn)

- Participatieraad Baanbrekers

- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008

- Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers

- Verordening Adviescommissie Bezwaar en Beroep

- Verordening Wet inburgering gemeente Waalwijk 2010

Algemene Subsidieverordening Waalwijk 2015

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Waalwijk

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen aan peuterspeelzalen Waalwijk 2012

- Verordening jeugdhulp gemeente Waalwijk 2021

- Verordeningen en beleid Baanbrekers

- Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2021


Beleidsregels

- Verdeelregels Fonds historische publicaties Waalwijk

- Beleidsregels handhaving wet kinderopvang gemeente Waalwijk 2019

- Toelichting beleidsregels handhaving wet kinderopvang gemeente Waalwijk 2019

- Beleidsregels Toelating Schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

- Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013

Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2019

- Beleidsregels Jeugdhulp Waalwijk 2019

- Beleidsregels huishoudelijke hulp gemeente Waalwijk 2015

- Beleidskader ontmoetingsvoorzieningen Waalwijk 'Ontmoeten doe je samen'

- Beleidsregel verkorte bewaartermijn cliƫntendossiers voormalige afdeling Sociale zaken

- Regeling eenmalige financiƫle tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk

- Beleidsregels Sociale Adviesraad Waalwijk 2016

- Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

- Regeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Waalwijk

- Kwijtscheldingsregeling 2017

- Beleidsnotitie Buitensport Waalwijk

- Lokaal gezondheidsbeleid Waalwijk 2020-2023

- Regionale nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023

- Subsidieregeling coronacrisis Waalwijk


Nadere regels

- Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2021


Gemeenschappelijke regeling

- Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

- Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

- Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant


Plannen

- Integratienota Waalwijk 2010

- Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair onderwijs

- Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2017 - 2020

- Armoedenota 2013-2015 "Op eigen kracht waar het kan, een steun in de rug waar het moet"

- Transitieplan voor het sociale domein in Waalwijk

- Beleidsplan Jeugdhulp Waalwijk 2015

- Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015

- Iedereen doet mee in de Langstraat

- Armoedenota 2015 'Op eigen kracht waar het kan, een steun in de rug waar het moet'


Overige besluiten van algemene strekking

- Aanpassing mandaat subsidieverlening en -vaststelling (mandaatnr's 2.9 en 2.11 uit het mandaatregister Waalwijk)

- Mandaat Beschermd Wonen

Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang

- Subsidieregeling coronacrisis Waalwijk 2021

- Wijzigingsbesluit subsidieregeling coronacrisis Waalwijk 2021