Financien en economie

(bijvoorbeeld de Legesverordening, Verordening marktgelden)

- Subsidieverordening Monumentzorg

- Verordening precariobelasting 2020

- Verordening haven- en kadegeld 2020

- Financiƫle verordening gemeente Waalwijk 2017

- Verordening van de raad van Waalwijk houdende de regels voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiĆ«le organisatie van de Gemeente Waalwijk

- Regeling budgethouderschap strategische projecten

- Treasurystatuut

- Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 2013

- Verordening onroerendezaakbelastingen 2020

- Legesverordening 2020

- Organisatieverordening Gemeente Waalwijk 2012

- Beheersverordening Gemeente Waalwijk 2012

- Verordening afvalstoffenheffing 2020

- Verordening reinigingsrechten 2020

- Verordening hondenbelasting 2020

- Verordening rioolheffing 2020

- Verordening verblijfsbelasting 2020 

- Verordening woonforensenbelasting 2020

Verordening parkeerbelastingen 2020

- Verordening grafrechten 2020

- Verordening marktgelden 2020

- Verordening reclamebelasting centrum Waalwijk 2020


Beleidsregels

- Beleidsregels kostenvergoeding fiscale procedures

- Beleidsregels kostenvergoeding Wet WOZ

- Leidraad heffing Gemeente Waalwijk

- Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019 gemeente Waalwijk

- Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

- Wijziging Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

- Beleidsregels standplaatsen gemeente Waalwijk 2014

- Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016


Nadere regels

- Aanwijsbesluit onbezoldigd belastingdeurwaarders en onbezoldigd invorderingsambtenaren

- Regeling budgethouders gemeente Waalwijk 2016

- Nadere regels terrassen 2013

- Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en plaatsvervangend heffingsambtenaar

- Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen van de gemeente Waalwijk

- Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones Centrumgebied Waalwijk 2019-2023

- Aanwijzingsbesluit Van de Pol tot onbezoldigd belastingdeurwaarder

Privaatrechtelijke regelingen

- Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2014
 

Gemeenschappelijke regeling

Plannen

- Actualisatie visie op de boodschappenstructuur 2014


Overige besluiten van algemene strekking

- Aanwijsbesluit onbezoldigd invorderingsmedewerkers en invorderingsambtenaren