Financien en economie

(bijvoorbeeld de Legesverordening, Verordening marktgelden)

- Subsidieverordening Monumentzorg

- Verordening precariobelasting 2021

- Verordening haven- en kadegeld 2021

- Financiƫle verordening gemeente Waalwijk 2020

- Treasurystatuut 2018

- Nota waardering afschrijving 2020

- Nota kostentoerekening

- Verordening van de raad van Waalwijk houdende de regels voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiĆ«le organisatie van de Gemeente Waalwijk

- Treasurystatuut 2018

- Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 2013

- Verordening onroerendezaakbelastingen 2021

- Legesverordening 2021

- Organisatieverordening Gemeente Waalwijk 2012

- Beheersverordening Gemeente Waalwijk 2012

- Verordening afvalstoffenheffing 2021

- Verordening reinigingsrechten 2021

- Wijziging verordening reinigingsrechten 2021

Verordening hondenbelasting 2021

-  Verordening rioolheffing 2021

- Verordening verblijfsbelasting 2021 

- Verordening woonforensenbelasting 2021

- Verordening parkeerbelastingen 2021

- Verordening grafrechten 2021

Verordening marktgelden 2021

Verordening reclamebelasting centrum Waalwijk 2021


Beleidsregels

- Beleidsregels kostenvergoeding fiscale procedures

- Beleidsregels kostenvergoeding Wet WOZ

- Leidraad heffing Gemeente Waalwijk

- Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019 gemeente Waalwijk

- Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

- Wijziging Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

- Beleidsregels standplaatsen gemeente Waalwijk 2014

- Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016


Nadere regels

- Aanwijsbesluit onbezoldigd belastingdeurwaarders en onbezoldigd invorderingsambtenaren

- Regeling budgethouders gemeente Waalwijk 2016

- Nadere regels terrassen 2013

- Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen van de gemeente Waalwijk

- Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones Centrumgebied Waalwijk 2019-2023

- Aanwijzingsbesluit Van de Pol tot onbezoldigd belastingdeurwaarder

Privaatrechtelijke regelingen

- Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2014
 

Gemeenschappelijke regeling

Plannen

- Actualisatie visie op de boodschappenstructuur 2014


Overige besluiten van algemene strekking

- Aanwijsbesluit onbezoldigd invorderingsmedewerkers en invorderingsambtenaren

- Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en plaatsvervangend heffingsambtenaar