Rectificatie Ontwerp-bestemmingsplan Haven 8 West

Het college van Waalwijk maakt ingevolge artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het het ontwerp-bestemmingsplan  ‘Haven 8 West’ in procedure brengt. De publicatie van dit ontwerp-bestemmingsplan heeft op woensdag 13 december jl. plaatsgevonden. De betreffende publicatie heeft echter niet op de juiste wijze plaatsgevonden. Hierdoor is het noodzakelijk om het ontwerp-bestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen.

Het bestemmingsplan voorziet in een bedrijfsbestemming voor grootschalige logistiek ter grootte van ca. 25 ha. op bedrijventerrein Haven 8 en maakt de aanleg van een randweg mogelijk ter ontsluiting van dit bedrijventerrein.

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Haven 8 West’ ligt met ingang van 21 december a.s. gedurende zes weken voor iedereen ter inzage en kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Tevens kan het ontwerp worden bekeken via de onderstaande links. De digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.bpwwhaven8west-ON01.

Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Gedurende genoemde periode kan eenieder een zienswijze over dit ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150 5140 GB Waalwijk.

Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via  https://www.waalwijk.nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-gemeente-aan-moet-voldoen_3901/

Voor vragen of een nadere toelichting op het plan kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416- 683870.

Documenten: