Woning splitsen

 • Samenvatting

  De laatste jaren komen er steeds meer verzoeken van mensen die hun woning willen splitsen in twee of meer woningen. Zij willen graag met familieleden onder één dak wonen, zorg bieden aan familieleden of het huis is zo groot dat er nog een woning in gerealiseerd kan worden.

  Voor woning splitsing pleiten de volgende argumenten:

  • Sociaal: Woningsplitsing biedt de mensen uit het buitengebied de kans in de eigen buurtgemeenschap te blijven wonen. Ook biedt woningsplitsing een mogelijkheid voor mantelzorg, kinderen kunnen daardoor voor hun ouders zorgen. Een ander voorbeeld is dat er meer generatiewoningen ontstaan waarbij grootouders, kinderen en kleinkinderen dicht bij elkaar kunnen wonen.
  • Landschappelijk: Door splitsing van woningen is het nieuw bouwen van woningen minder noodzakelijk (minder verstening). De karakteristieke dorpsrand van met name de kleine kernen kan zo behouden blijven.
  • Cultuurhistorisch/architectonisch: Door functieverandering kunnen waardevolle gebouwen behouden blijven. Bestaande hoofdgebouwen kunnen op deze wijze efficiënt worden benut.
    

  Onderscheid kan worden gemaakt in woningsplitsing en inwoning. Van inwoning is sprake als er een gemeenschappelijk huishouden wordt gevoerd en de verblijfsruimten gemeenschappelijk worden gebruikt. Andere aspecten zijn dat er sprake is van één telefoonaansluiting, één nutsaansluiting, e.d.

  Bij woningsplitsing is er sprake van een tweede woning die zelfstandig en permanent kan worden bewoond door een afzonderlijk huishouden.

 • Voorwaarden

  Als huiseigenaar kunt u een woning splitsen. Bent u dit van plan dient u een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Op basis van diverse wet- en regelgeving bekijkt de gemeente of woningsplitsing is toegestaan. De vergunning kan worden geweigerd om de volgende redenen:

  • Als de maximaal toegelaten woonruimtevoorraad wordt overschreden.
  • Als de staat van onderhoud of de indeling het echt niet toelaat (constructief).
  • Als het bestemmingsplan hier geen mogelijkheden voor kan bieden.
  • Als het bouwbesluit technisch niet mogelijk is.
  • Als welstand niet akkoord gaat met de nieuwe indeling, welke van invloed kunnen zijn op zichtdelen, of indien het pand een monument is en met de beoogde verbouwing de monumentale waarde beschadigd word.
 • Gang van zaken

  Vergunningcheck
  In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. In de vergunningcheck kunt u een vraag tegenkomen of het plan in strijd is met het bestemmingsplan. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft u bestemmingsplan gegevens nodig. Deze kunt u opvragen bij de gemeente.

  Conceptaanvraag (principeverzoek)
  Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan in het bestemmingsplan en de welstandscriteria past, kunt u een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag  houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan. U hoeft dan nog geen gedetailleerde tekeningen in te dienen. Een ingevuld aanvraagformulier conceptaanvraag is dan voldoende. Het conceptaanvraag kan ingediend worden met het aanvraagformulier conceptaanvraag of digitaal via het omgevingsloket. Indien u uw conceptaanvraag digitaal wilt indienen, dient u de aanvraag open te stellen voor vooroverleg. Ook kunt u voortaan bijlagen elektronisch bijsluiten.

  Een conceptaanvraag is niet hetzelfde als een aanvraag omgevingsvergunning. Een conceptaanvraag wordt opgevat als een verzoek om informatie over het bestemmingsplan. Tegen een reactie op een conceptaanvraag is geen bewaar of beroep mogelijk.

  Als de concept-aanvraag is goedgekeurd, moet u (als u de activiteit wilt uitvoeren) altijd nog een aanvraag om een omgevingsvergunning indienen.

  De termijn voor het behandelen van een conceptaanvraag door de gemeente is 8 weken. Dit is echter geen wettelijk vastgestelde termijn.

  Aanvraag omgevingsvergunning
  Een aanvraag van een omgevingsvergunning  kunt u via het omgevingsloket  indienen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen.

  Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

  Beslistermijn omgevingsvergunning
  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

  Bezwaar en beroep omgevingsvergunning
  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen. In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank. 

 • Meenemen

  Conceptaanvraag
  Bij het ingevulde formulier voegt u de volgende bijlagen toe:

  • Op de tekening(en) moet duidelijk de bestaande en nieuwe toestand worden aangegeven.
  • Omschrijving plan en motivatie waarom medewerking aan uw plan in afwijking van het bestemmingsplan volgens u noodzakelijk is.
  • plattegronden en doorsnede tekeningen.
  • aanduiding bestemming/gebruik.
  • afmetingen perceel en situering.
  • hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen.
  • inrichting parkeervoorziening.
  • geveltekeningen en belendende bebouwing Tekeningen dienen te worden voorzien van de juiste maatvoering en schaal (1:100), situatietekening schaal 1:500 of 1:1000.

  Omgevingsvergunning
  Op het moment dat u via het omgevingsloket een formulier samenstelt, wordt aangegeven welke bijlagen u moet toevoegen aan de aanvraag. Dit is afhankelijk van welke activiteit(en) u aanvraagt. 

 • Kosten

  Tarief 2021:

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in art. 22 van de Huisvestingswet 2014 (splitsingsvergunning), bedraagt € 280,80

  Daarnaast kan indien er door de wijziging een strijdigheid met het bestemmingsplan ontstaat, ook een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met ruimtelijke regels nodig zijn: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit als bedoeld in als bedoeld in art. 2.1, eerste lid onder c, van de Wabo in samenhang met art 2.12, eerste lid sub a onder 1, resp. sub d (gebruik gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit in bij het plan of besluit aangegeven gevallen/binnenplanse ontheffing): € 631,80.
   

  Tarief 2020:

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in art. 22 van de Huisvestingswet 2014 (splitsingsvergunning), bedraagt € 275,30

  Daarnaast kan indien er door de wijziging een strijdigheid met het bestemmingsplan ontstaat, ook een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met ruimtelijke regels nodig zijn: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit als bedoeld in als bedoeld in art. 2.1, eerste lid onder c, van de Wabo in samenhang met art 2.12, eerste lid sub a onder 1, resp. sub d (gebruik gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit in bij het plan of besluit aangegeven gevallen/binnenplanse ontheffing): € 619,40.

 • Tips

  Soms hebt u voor uw geplande activiteiten een vergunning nodig die niet onder de omgevingsvergunning valt, zoals een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

  Door de inwerkingtreding van de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid. In het Besluit omgevingsrecht staat voor welke activiteiten geen vergunning nodig is.

   

  Naast de splitsingsvergunning hebt u misschien ook een omgevingsvergunning nodig in verband met de eventuele (ver)bouw van het pand.

 • Wetgeving

 • Formulieren

  Formulieren zijn de downloaden op www.omgevingsloket.nl

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook