Watervergunning

 • Samenvatting

  Verricht u als particulier of bedrijf activiteiten in of op oppervlaktewater of met grondwater? U hebt dan mogelijk  een watervergunning nodig. Vaak kunt u ook volstaan met het doen van een melding.

  De gemeente kan u vertellen in welke gevallen u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

 • Voorwaarden

  U hebt een watervergunning nodig voor activiteiten in het watersysteem. Het gaat hierbij om activiteiten die u onderneemt in, op, boven, over of onder oppervlaktewater (zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee) of een waterkering. U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor de volgende activiteiten:

  • onttrekken van grondwater;
  • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewater;
  • dempen van water (zoals een sloot);
  • infiltreren van water in de bodem;
  • aanleg waterberging;
  • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (zoals een snelweg, viaduct, tunnel, brug, dijk).
 • Gang van zaken

  Vooroverleg

  U kunt het beste vooraf overleg voeren met de gemeente of de bevoegde instantie. Vooroverleg kan de beoordeling van uw vergunningaanvraag makkelijker maken. U hoort precies waarvoor u een watervergunning nodig hebt en welke voorwaarden gelden. Welke instantie bevoegd is, hangt af van uw voorgenomen activiteiten en de locatie. Bevoegde instanties zijn:

  • het waterschap (voor een regionaal watersysteem en kleine industriële grondwateronttrekkingen/infiltraties)
  • Rijkswaterstaat (voor het hoofdwatersysteem)
  • de provincie (voor grote industriële grondwateronttrekkingen/infiltraties)
  • Inspectie Verkeer en Waterstaat (voor eigen werken van Rijkswaterstaat)

  Watervergunning aanvragen

  U kunt via Omgevingsloket online (Olo) digitaal een aanvraag indienen. Een watermelding kunt u dan ook via het Olo doen. Via de vergunningcheck wordt duidelijk of de activiteit(en) vergunning- of meldingplichtig is.

  De bevoegde instantie beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Uw aanvraag wordt beoordeeld in een korte of lange procedure, afhankelijk van de activiteiten die u wilt uitvoeren.

  Bezwaar maken of zienswijze indienen

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? In de korte procedure kunt u dan meteen bezwaar maken bij de bevoegde instantie. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit.

  Bij de lange procedure wordt eerst een ontwerp van de beslissing op uw vergunningaanvraag opgesteld. De bevoegde instantie legt het ontwerpbesluit over de watervergunning ter inzage. Iedereen kan binnen 6 weken na terinzagelegging zijn zienswijze hierover indienen. Licht in uw zienswijze toe waarom u het niet eens bent met de beslissing. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

  Beroep instellen

  Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. In het geval van de lange procedure kunnen alleen belanghebbenden beroep aantekenen als zij ook tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht over de ontwerpvergunning of aantonen dat zij dit redelijkerwijs niet hebben kunnen doen. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

  het niet eens met de uitspraak van de rechtbank dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 • Meenemen

  In uw aanvraag voor een watervergunning moet u het volgende aangeven:

  • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren
  • een uitgebreide omschrijving van de activiteiten die u wilt uitvoeren
  • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben
  • de periode waarin u de vergunning nodig hebt
 • Kosten

  Wilt u weten of u voor de vergunning of melding leges moeten worden betaald neem dan contact op met het bevoegd gezag.

 • Wetgeving

 • Formulieren

  U kunt via Omgevingsloket online (Olo) digitaal een aanvraag indienen.

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook