Ontgronding

 • Samenvatting

  Wil uw bedrijf delfstoffen winnen, dan hebt u hiervoor een vergunning nodig. Het gaat dan om ontgronding zoals zandwinning of het winnen van delfstoffen in zee of op het land. U vraagt de vergunning aan bij het rijk of de provincie.

 • Voorwaarden

  Gaat u grote werkzaamheden uitvoeren in de bodem op het land of op zee, dan hebt u vaak een vergunning nodig op grond van de Ontgrondingenwet. Doel van deze wet is het beschermen van de bodem en het landschap tegen de gevolgen van de winning van delfstoffen.

  Kleinere werkzaamheden in en op de bodem vallen buiten de werkingssfeer van de Ontgrondingenwet. Zo is de Ontgrondingenwet niét van toepassing op onder meer de volgende werken:

  • De aanleg en het onderhoud van watergangen niet breder dan 15 meter en niet dieper dan 3 meter.
  • De normale uitoefening van land-, tuin- of bosbouw en het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen.
  • Het bouwen van bouwwerken, het onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven, het doen van grondboringen of het opruimen van buizen, palen en kabels.
  • Het maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken. Voorwaarde is wel dat het bodemoppervlak niet meer bedraagt dan 50 m², de inhoud niet meer bedraagt dan 50m³ en de grondlagen op 3 meter diepte ongemoeid blijven.

  Bij de beoordeling van een ontgrondingenvergunning kunnen diverse belangen een rol spelen. Voor het uitvoeren van grootschalige werken als ontgrondingen moet u apart vooroverleg voeren met de provincie of met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Aan de hand van het concrete werk bepaalt de overheid waaruit uw aanvraag moet bestaan.

 • Gang van zaken

  • U vraagt de vergunning aan bij de beheerder. Dit kan het Rijk zijn of de provincie.
  • Pleeg vooroverleg over uw plannen met de provincie of het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Belangrijke vragen zijn dan of uw werk onder de Ontgrondingenwet valt, wie de beheerder is van het te ontgronden gebied en hoe u eventueel een vergunning moet aanvragen.
  • Nadat u een aanvraag hebt ingediend voor een ontgrondingenvergunning ligt deze samen met het ontwerpbesluit gedurende 6 weken ter inzage bij onder meer de gemeente waar de ontgronding gaat plaatsvinden.
  • Tijdens deze inzageperiode kunnen belanghebbenden bedenkingen indienen. Als een vergunning wordt verleend, kan tot binnen 6 weken na de verlening beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Pas na het verstrijken van deze termijn mag u beginnen met de werkzaamheden.
  • Is aan de Raad van State om schorsing verzocht en wijst zij dit verzoek toe, dan mag u niet met het werk beginnen.

  Heeft een bedrijf een aanvraag ingediend, dan kunt u hier ook zelf een bedenking tegen indienen, bijvoorbeeld als u schade lijdt door de ontginning. Uw mogelijke schade wordt bij de afweging meegewogen.

  Bent u het niet eens met een voorgenomen ontgronding, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Tips

  • Gaat u ontgronden in wateren en wegen die worden beheerd door het Rijk, dan moet u een vergunning hebben van het Rijk. Gaat u ontgronden in wateren en wegen die niet worden beheerd door het Rijk, dan moet u een vergunning hebben van de Gedeputeerde Staten van de provincie.
  • In sommige provincies kunt u volstaan met een melding.

  Alhoewel u een aanvraag indient bij het Rijk of de provincie, is het toch slim om eerst te overleggen met de gemeente waarin u wilt ontgronden. Reden hiervoor is dat de gemeente een belangrijke stem heeft in de afweging van uw aanvraag.

 • Wetgeving

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Zie ook