Omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

  Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en/of voldoet aan de welstandscriteria, kunt u een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag  houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan.  U kunt online een conceptaanvraag doen:

  Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

  Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. Verder dient u na het invullen van dit digitale formulier direct de digitale bijlage toe te voegen.

  Conceptvergunning aanvragen

  Mededeling maart 2021: Forse toename omgevingsvergunningsaanvragen

  Op dit moment is het nog steeds erg druk met het afhandelen van de vele (concept)omgevingsvergunningsaanvragen die wij binnenkrijgen. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het aantal (concept)aanvragen fors toegenomen. Naarmate de pandemie aanhoud kiezen velen van u ervoor om te gaan verbouwen c.q. uitbouwen. Begrijpelijk.

  Uiteraard hebben wij onze werkcapaciteit in september 2020, en nogmaals begin 2021, uitgebreid. Het aantal (concept)aanvragen blijft echter toenemen. Op de arbeidsmarkt zijn amper nog vakspecialisten (lees: adviseurs Vergunningen) voorhanden om aan de afhandelingsvraag te kunnen voldoen. Dit is momenteel een landelijk probleem en speelt bij veel gemeenten. 

  Wij willen graag zorgvuldig vergunningen blijven afgeven. Dit betekent dat wij alle aanvragen integraal blijven beoordelen. Diverse disciplines worden daarvoor geraadpleegd, waaronder de brandweer, een constructeur, verkeer en planologie.

  Dit alles betekent dit wij genoodzaakt zijn nu eerst te kiezen voor het afhandelen van de formele omgevingsvergunningsaanvragen. Dit zijn namelijk aanvragen die een wettelijke termijn hebben. Hierdoor kan het zijn dat de doorlooptijd van uw conceptaanvraag langer is dan u van ons gewend bent.

  Namens mijn collega’s. Dank voor uw begrip.

  Teammanager TVVB

 • Voorwaarden

  Voor onder andere de volgende activiteiten kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben:

  • het bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis);
  • het wijzigen van het gebruik van een bouwwerk.
  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument;
  • het aanleggen van een weg;
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
  • het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis);
  • het maken en aanbrengen van handelsreclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan;
  • het kappen van een boom of vellen van een houtopstand.

  In de gemeentelijke (of provinciale) verordening zijn soms nog andere activiteiten genoemd, waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen. 

 • Gang van zaken

  Vergunningcheck
  In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U kunt hier controleren of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. In de vergunningcheck kunt u een vraag tegenkomen of het plan in strijd is met het bestemmingsplan. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft u bestemmingsplan gegevens nodig. Deze kunt u opvragen bij de gemeente of in de meeste gevallen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Voor het digitaal versturen van uw aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

  Conceptaanvraag (principeverzoek)
  Een conceptaanvraag is niet hetzelfde als een aanvraag omgevingsvergunning. Een conceptaanvraag wordt opgevat als een verzoek om informatie over het bestemmingsplan. Tegen een reactie op een conceptaanvraag is geen bewaar of beroep mogelijk.

  Als de conceptaanvraag is goedgekeurd, moet u (als u de activiteit wilt uitvoeren) altijd nog een aanvraag om een omgevingsvergunning indienen.

  De termijn voor het behandelen van een conceptaanvraag door de gemeente is in principe 8 weken. Dit is echter geen wettelijk vastgestelde termijn.

  Voor het digitaal versturen van uw conceptaanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

  Wilt u voor uw bedrijf een conceptaanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. Verder dient u na het invullen van dit digitale formulier direct de digitale bijlage toe te voegen.

  Let op! Bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel kunt u kiezen voor een betrouwbaarheidsniveau 1, 2, 2+, 3 of 4. Voor het indienen van een conceptaanvraag bij de gemeente Waalwijk heeft kunt u volstaan met betrouwbaarheidsniveau 1. Indien u later via het omgevingsloket een formele aanvraag omgevingsvergunning wilt indienen heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Let er dus op dat u de juiste keuze maakt bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel.

  Aanvraag omgevingsvergunning
  Een aanvraag van een omgevingsvergunning  kunt u via het omgevingsloket  indienen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen.

  Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

  Let op! Bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel kunt u kiezen voor een betrouwbaarheidsniveau 1, 2, 2+, 3 of 4. Voor het indienen van een formele aanvraag omgevingsvergunning via het omgevingsloket heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Let er dus op dat u de juiste keuze maakt bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel.

  Beslistermijn omgevingsvergunning
  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

  Bezwaar en beroep omgevingsvergunning
  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen. In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het definitieve besluit  op de aanvraag is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank. 

 • Meenemen

  Conceptaanvraag
  Bij het ingevulde formulier voegt u de volgende bijlagen toe:

  • Op de tekening(en) moet duidelijk de bestaande en nieuwe toestand worden aangegeven.
  • Omschrijving plan en motivatie waarom medewerking aan uw plan in afwijking van het bestemmingsplan volgens u noodzakelijk is.
  • plattegronden en doorsnede tekeningen.
  • aanduiding bestemming/gebruik.
  • afmetingen perceel en situering.
  • hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen.
  • inrichting parkeervoorziening.
  • geveltekeningen en belendende bebouwing Tekeningen dienen te worden voorzien van de juiste maatvoering en schaal (1:100), situatietekening schaal 1:500 of 1:1000.

  Omgevingsvergunning
  Op het moment dat u via het omgevingsloket een formulier samenstelt, wordt aangegeven welke bijlagen u moet toevoegen aan de aanvraag. Dit is afhankelijk van welke activiteit(en) u aanvraagt.

 • Kosten

 • Tips

  Wilt u een afschrift ontvangen van een bouw- of milieuvergunning van een locatie in de Gemeente Waalwijk?
  Vul in het formulier de gewenste gegevens in over de gevraagde locatie. Hiermee kunnen wij direct de juiste stukken voor u opzoeken.
  Aanvullende vragen  kunt u in het opmerkingenveld ingeven. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen uw vragen te hebben  beantwoord.

  Wilt u een kopie van een bouwvergunning ontvangen die vóór 2001 is afgegeven?
  Dan ligt deze vergunning bij het Streekarchief te Heusden. U kunt deze zonder afspraak inzien. Hiervoor verwijzen wij u vriendelijk naar www.salha.nl.

  Het opvragen van een afschrift van een vergunning brengt kosten met zich mee.  Zie hiervoor de tarieventabel.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Zie ook