Omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Samenvatting

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Wilt u gronden of gebouwen gebruiken? Dan bekijkt u eerst of dit past binnen het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan. Dit doet u bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl.

  Zijn uw plannen in strijd met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om uw plannen toch uit te voeren. Bijvoorbeeld het geval als u een woning als kantoor wilt gebruiken, terwijl het gebouw in het plan een woonbestemming heeft.

  Let op! Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor bouwen? Dan hoeft u daar niet een aparte omgevingsvergunning voor aan te vragen. U doet 1 aanvraag voor het bouwen en het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

 • Voorwaarden

  Ruimtelijke plannen
  Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien welke ruimtelijke plannen van toepassing zijn op uw locatie. Voor de gemeente Waalwijk staan nog niet alle plannen op deze site. Ook kunt u de plannen inzien bij de gemeente. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

  • Bestemmingsplan.
  • Een gemeentelijk uitwerkings- of wijzigingsplan.
  • Beheersverordening.
  • Exploitatieplan.
  • Regels op grond van de provinciale verordening.
  • Regels op grond van een AMvB, bijvoorbeeld een van de projecten uit de Crisis- en herstelwet.
  • Regels van het voorbereidingsbesluit.

  Gebruik in strijd met een bestemmingsplan
  Elke gemeente is verplicht voor elk gebied een bestemmingsplan te maken. In dit plan legt de gemeente vast voor welk doel de gebieden gebruikt worden. Bijvoorbeeld: een bestemmingsplan voor een woongebied heeft de bestemming “wonen”. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning, dan is er sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig om het gebouw te mogen gebruiken voor dit andere doel.

  In de volgende gevallen kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben voor strijdig gebruik:

  • Wonen in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd is (tot 1 oktober 2010 was hiervoor een woonvergunning voor vereist). 
  • Gebruik van de openbare ruimte als privé tuin. (hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar). 
  • Starten van een hotel, restaurant of bed & breakfast in uw woning.
  • Gebruik van een (gedeelte van een)  woning als winkel, kantoor, bedrijf of fabriek, of magazijn. 
  • Gebruik van een weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats. 
  •  Gebruik van een recreatiewoning als woning.
 • Gang van zaken

  Conceptaanvraag (principeverzoek)
  Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan in het bestemmingsplan en de welstandscriteria past, kunt u een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag  houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan. U hoeft dan nog geen gedetailleerde tekeningen in te dienen. Een ingevuld aanvraagformulier conceptaanvraag is dan voldoende. Het conceptaanvraag kan ingediend worden met het aanvraagformulier conceptaanvraag of digitaal via het omgevingsloket. Indien u uw conceptaanvraag digitaal wilt indienen, dient u de aanvraag open te stellen voor vooroverleg. Ook kunt u voortaan bijlagen elektronisch bijsluiten.

  Een conceptaanvraag  is niet hetzelfde als een aanvraag omgevingsvergunning. Een conceptaanvraag  wordt opgevat als een verzoek om informatie over het bestemmingsplan. Tegen een reactie op een conceptaanvraag is geen bewaar of beroep mogelijk.

  Als de concept-aanvraag is goedgekeurd, moet u (als u de activiteit wilt uitvoeren) altijd nog een aanvraag om een omgevingsvergunning indienen.
  De termijn voor een conceptaanvraag is 8 weken. Dit is geen wettelijk vastgestelde termijn.

  Omgevingsvergunning
  Is het strijdige gebruik de enige activiteit waarvoor u de omgevingsvergunning nodig hebt? U kunt de omgevingsvergunning online aanvragen. Dit kunt u doen via het Omgevingsloket online. Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

  Soms valt het strijdige gebruik samen met een andere activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig omdat u bouwt, en omdat u in strijd met de groenbestemming bouwt. In dit geval hoeft u maar 1 keer de omgevingsvergunning aan te vragen.

  Beslissing op de aanvraag
  De gemeente beslist bij een reguliere aanvraag binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

  Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

 • Meenemen

  Conceptaanvraag
  Bij het ingevulde formulier voegt u de volgende bijlagen toe:

  • Op de tekening(en) moet duidelijk de bestaande en nieuwe toestand worden aangegeven.
  • Omschrijving plan en motivatie waarom medewerking aan u plan in afwijking van het bestemmingsplan volgens u noodzakelijk is.
  • plattegronden en doorsnede tekeningen.
  • aanduiding bestemming/gebruik.
  • afmetingen perceel en situering.
  • hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen.
  • inrichting parkeervoorziening.
  • geveltekeningen en belendende bebouwing Tekeningen dienen te worden voorzien van de juiste maatvoering en schaal (1:100), situatietekening schaal 1:500 of 1:1000.

  Omgevingsvergunning                        

  Op het moment dat u via het omgevingsloket een formulier samenstelt, wordt aangegeven welke bijlagen u moet toevoegen aan de aanvraag. Dit is afhankelijk van welke activiteit(en) u aanvraagt.

  • gegevens en documenten over hoe u nu grond of een gebouw gebruikt
  • een beschrijving van hoe u grond of een gebouw wilt gaan gebruiken
  • gegevens over de gevolgen van het gebruik voor de ruimtelijke ordening.
  • een beschrijving van de manier waarop uw plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan
  • een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt)
  • een situatietekening en/of bouwtekening (oude en nieuwe situatie)
  • omschrijving waarom u wilt afwijken van het ruimtelijk plan
 • Kosten

  Aan het in behandeling nemen van omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan zijn leges verbonden. De hoogte van de legeskosten hangen af van de procedure welke hiervoor gevolgd moet worden. Neem bij twijfel over de hoogte van de leges contact op met de gemeente.

  Tarief 2021:
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op gebruik gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan of
  voorbereidingsbesluit in bij het plan of besluit aangegeven gevallen/binnenplanse ontheffing: € 631,80.

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een de bij amvb aangewezen gevallen van buitenplanse ontheffing van beperkte planologische betekenis: € 631,80.

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een buitenplanse ontheffing : € 6.974,65 ( In gevallen waarin medewerking wordt verleend aan een dergelijk besluit en verzekerd is dat kostenverhaal plaatsvindt via een grondexploitatie/overeenkomst wordt, om dubbel kostenverhaal te voorkomen, op verzoek vrijstelling of, indien van toepassing,teruggaaf van de leges verleend)

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een tijdelijke afwijking: € 835,35.

  Tarief 2020:
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op gebruik gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan of
  voorbereidingsbesluit in bij het plan of besluit aangegeven gevallen/binnenplanse ontheffing: € 619,40.

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een de bij amvb aangewezen gevallen van buitenplanse ontheffing van beperkte planologische betekenis: € 619,40.

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een buitenplanse ontheffing : € 6.837,90 ( In gevallen waarin medewerking wordt verleend aan een dergelijk besluit en verzekerd is dat kostenverhaal plaatsvindt via een grondexploitatie/overeenkomst wordt, om dubbel kostenverhaal te voorkomen, op verzoek vrijstelling of, indien van toepassing,teruggaaf van de leges verleend)

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een tijdelijke afwijking: € 818,95.

 • Achtergrond

  Inpassingsplannen
  Het rijk en de provincie zijn op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ook bevoegd om een “bestemmingsplan” te maken. Dit worden inpassingsplannen genoemd.
  Voor gebruik uw gebouw of grond in strijd met een provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan kunt u ook een omgevingsvergunning nodig hebben. U kunt de omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. De gemeente weet of er nog inpassingsplannen van toepassing zijn op uw gebouw of grond.

  Water
  In waterrijke gemeentes komt het voor dat er een speciaal bestemmingsplan is voor het water. Voor het aanleggen van een woonboot of hotelboot hebt u dan, naast een eventuele ligplaatsvergunning, ook een omgevingsvergunning nodig.

  Wabo
  Niet alles over de omgevingsvergunning is juridisch duidelijk. Er is nog niet genoeg jurisprudentie over de precieze gevolgen van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en wanneer een omgevingsvergunning nu wel of niet vereist is. Neem daarom altijd eerst contact op met de gemeente.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Zie ook