Nederlander worden door naturalisatie

 • Samenvatting

  Als u Nederlander wilt worden, zijn er verschillende voorwaarden waar u aan moet voldoen.

  Bij de naturalisatieprocedure krijgt u in Nederland met twee instanties te maken: de gemeente waar u woont en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  De gemeente adviseert u en begeleidt u bij de eventuele aanvraag tot Nederlander. De IND neemt de uiteindelijke beslissing.

  Let op: mogelijk komt u in aanmerking voor de optieprocedure. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Kijkt u dan hier.

 • Voorwaarden

  U kunt een naturalisatieverzoek indienen als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder. Of u bent getrouwd of getrouwd geweest voordat u 18 jaar werd.
  • U moet in principe afstand doen van uw huidige nationaliteit.
  • U bent ingeburgerd in Nederland. U bent ingeburgerd als u het verplichte inburgeringsexamen met succes hebt afgerond. Dit betekent dat u moet kunnen lezen en schrijven en gesprekken moet kunnen voeren in de Nederlandse taal. Deze onderdelen moet u afgerond hebben op niveau A2. Ook andere diploma's kunnen gelden als bewijs van inburgering (informeer bij de gemeente welke dit zijn). Verder moet u zijn opgenomen in de Nederlandse samenleving. Dit houdt onder andere in dat u met slechts 1 persoon tegelijk gehuwd mag zijn.
  • Goed gedrag. Er zijn geen ernstige vermoedens dat u gevaar oplevert voor de openbare orde, goede zeden, volksgezondheid of veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten).
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning. Dit kan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel (zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst).
  • U woont sinds minimaal 5 jaar onafgebroken en met een geldige verblijfsvergunning in Nederland of een van de eilanden uit de voormalige Nederlandse Antillen. In de volgende gevallen geldt een andere termijn:
   • U heeft een Nederlandse partner. Bent u minimaal 3 jaar onafgebroken samen (via huwelijk of andere vorm van samenleving) met dezelfde Nederlandse partner? Dan kunt u een verzoek indienen tot naturalisatie. Bent u minimaal 3 jaar getrouwd met deze partner, dan mocht u in deze 3 jaar ook in het buitenland wonen.
   • U bent een oud-Nederlander. Had u de Nederlandse nationaliteit en hebt u deze verloren? U hoeft dan niet een bepaalde periode in Nederland te hebben gewoond. U kunt uw verzoek vanuit het buitenland indienen. Soms kunt u gebruik maken van de optieprocedure.
 • Gang van zaken

  • Ga naar de gemeente en dien een naturalisatieverzoek in. U betaalt de kosten meteen.
  • Bij het verzoek om naturalisatie moet u een formulier invullen waarin u verklaart dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. U verklaart dan dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven de verklaring niet in te vullen.
  • De gemeente stelt een advies op en stuurt dit naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  • De IND beslist mede op basis van dit advies of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te kunnen worden.
  • Is de beslissing positief, dan wordt u voorgedragen voor naturalisatie bij de Koning.
  • U krijgt altijd bericht over uw verzoek tot naturalisatie. Dit bericht kan positief zijn, of een afwijzing als u niet aan de voorwaarden voldoet.
  • Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Gefeliciteerd! U verkrijgt het Nederlanderschap tijdens een ceremonie die door de gemeente wordt georganiseerd. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. U bent verplicht aan de ceremonie deel te nemen en de verklaring af te leggen.
  • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt dan bezwaar maken. In de beslissing staat hoe u dit kunt doen.

  Naturalisatie van uw kinderen
  Hebt u minderjarige kinderen die in Nederland wonen en staan geregistreerd bij de gemeente en de IND? Onder bepaalde voorwaarden naturaliseren zij met u mee. De gemeente bespreekt met u hoe dit werkt. Uw kinderen die niet in Nederland wonen, kunnen niet met u mee naturaliseren.

  Vaststellen of wijzigen van uw naam
  Misschien moet uw naam bij het verkrijgen van uw Nederlanderschap worden vastgesteld of gewijzigd. U kunt hier zelf om verzoeken. In de volgende gevallen is een naamsvaststelling of -wijziging noodzakelijk:

  • U hebt geen voornaam of achternaam.
  • Het uitspreken van uw naam levert in Nederland problemen op.
  • Uw naam wordt geschreven met letters of tekens die in Nederland niet gebruikelijk zijn (bijvoorbeeld in het Arabisch of Chinees schrift).
  •  Door te trouwen hebt u de achternaam van uw man gekregen. Als u dit wilt, kunt u uw achternaam laten wijzigen in uw eigen meisjesnaam.
 • Meenemen

  • uw verblijfsvergunning
  • uw geldige paspoort
  • uw geboorteakte
  • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

  Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner, en dit staat niet geregistreerd bij de gemeente, moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

  • huwelijksakte
  • akte van geregistreerd partnerschap
  • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

  Let op!

  • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
  • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

  Let op
  Een origineel afschrift van uw geboorteakte en, indien van toepassing, een origineel afschrift van uw huwelijksakte, hoeft u niet in te leveren als u bij de gemeente al in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd bent en u bij deze registratie de documenten al ingeleverd hebt. 

 • Kosten


    Tarieven 2021

  2022 2021
  Naturalisatie enkelvoudig standaard € 945,00  € 925,00
  Naturalisatie enkelvoudig verlaagd € 703,00  € 688,00
  Naturalisatie gemeenschappelijk standaard € 1.206,00  € 1.181,00
  Naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd € 965,00  € 945,00
  Meenaturaliserend minderjarig kind   € 139,00  € 137,00

 • Tips

  Let op! Staat u al geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie (GBA)? U hoeft dan geen origineel afschrift van uw geboorteakte (of huwelijksakte) in te leveren.

  Pleegt u fraude bij het verkrijgen van het Nederlanderschap, dan loopt u het risico dat u het Nederlanderschap direct kwijtraakt. Hierdoor kunt u staatloos worden met alle problemen die daar bij horen.

  Nederlander worden door optie

  De eenvoudigste manier om Nederlander te worden is de optieprocedure. U kunt eerst nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te worden door optie. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Zie ook