Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Samenvatting

  Een bouwwerk kan een monumentale status bezitten of verkrijgen. Dit betekent dat u voor het uitvoeren van werkzaamheden aan dit bouwwerk vaak een omgevingsvergunning voor de activiteit wijzigen van een monument nodig heeft. Of deze vergunning kan worden verleend, wordt bepaald door de vraag in hoeverre monumentale waarden worden aangetast.

 • Voorwaarden

  Rijks- en gemeentelijke monumenten

  Wij kennen twee soorten monumenten, namelijk:
  • Rijksmonumenten: monumenten met landelijke betekenis
  • Gemeentelijke monumenten: monumenten met lokale betekenis

  Nagaan of een pand een monument is!  Dat kan op:
  • Rijksmonumentenregister
  • Gemeentelijke monumentenregister

  Omgevingsvergunning activiteit wijzigen monument
  Is het pand waar u veranderingen aan wilt aanbrengen een monument, dan kan het zijn dat U een vergunning nodig heeft om deze verandering uit te voeren. Wij noemen dit een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument.

  Wanneer heeft u geen vergunning nodig?
  Een aantal werkzaamheden aan het monumenten zijn vergunningsvrij. U heeft dan geen omgevingsvergunning nodig:

  Bij Rijksmonumenten is dit het geval bij:
  • Het uitvoeren van gewoon onderhoud
  Bijvoorbeeld het  schilderen van kozijnen in eenzelfde kleur, het herstellen van een goot,  het opstoppen van een rieten dak).
  • Het wijzigen van inpandig onderdelen welke geen historische waarde hebben
  bijvoorbeeld het verwijderen van een wand welke in de jaren 90 is geplaatst of het verwijderen van een modern keukenblok.

  Bij gemeentelijke monumenten is dit het geval bij:
  • Het uitvoeren van gewoon onderhoud
  Bijvoorbeeld het  schilderen van kozijnen in eenzelfde kleur, het herstellen van een goot,  het opstoppen van een rieten dak).

  In alle overige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument nodig.  Kijk ook eens op www.omgevingsloket.nl. Hier kunt een vergunning check uitvoeren.

  Twijfelt u. Neem dan met ons contact op!

  Wanneer wordt de gevraagde vergunning verleend?
  Of de vergunning kan worden verleend, wordt bepaald door de vraag of de monumentale waarden worden aangetast.

  Van ieder monument is een omschrijving opgesteld. Uit deze  omschrijving blijkt welke monumentale waarden het monument bevat. Deze omschrijving wordt door ons een redengevende omschrijving genoemd.

  Monumentale waarden kunnen bijvoorbeeld zijn:
  • Architectonische waarden: een voor een bepaalde periode typerende bouwstijl;
  • De ligging: ligt het pand in een oude historische structuur;
  • De gaafheid van het  pand: is het pand nog in originele staat;
  • De zeldzaamheid: komt het pand in onze gemeente maar weinig voor;
  • Het gebruik van vroeger: denk in onze gemeente  bijvoorbeeld aan de typerende Langstraat boerderijen, verwijzingen naar de schoenindustrie;
  • De bouwhistorische waarden: bezit het pand nog veel bouwhistorische sporen.

  Als uit uw aanvraag blijkt dat de monumentale waarden voldoende behouden blijven dan wordt uw vergunning verleend. Is dit niet het geval, dan wordt de vergunning geweigerd.
  De beoordeling of de monumentale waarden voldoende behouden blijven wordt gedaan door onze monumentencommissie en door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (bij Rijksmonumenten)

   

   

 • Gang van zaken

  Interactieve kaart huidige gemeentelijke- en rijksmonumenten
  U kunt op de interactieve kaart de huidige gemeentelijke- en rijksmonumenten bekijken.

  Vooroverleg

  Voordat u een aanvraag om omgevingsvergunning  indient kunt u het best met ons contact opnemen om de werkzaamheden om uw aanvraag voor te bespreken. Wij noemen dit een vooroverleg. In dit vooroverleg kunt u aan ons uw ideeën voorleggen. Wij kunnen u vervolgens op weg helpen bij het verder indienen van uw aanvraag.

  Daarnaast bestaat de mogelijkheid een vooroverleg aan te vragen met onze monumentencommissie. U kunt zo vooraf nagaan of over de geplande werkzaamheden positief geadviseerd zal worden.

  Conceptaanvraag

  De mogelijkheid bestaat om voor de door u geplande werkzaamheden een conceptaanvraag in te dienen. Een conceptaanvraag is niet hetzelfde als een aanvraag om omgevingsvergunning.

  Een conceptaanvraag wordt opgevat als een verzoek om na te gaan of uw werkzaamheden te vergunnen zijn. U krijgt de uitkomst van deze beoordeling toegezonden. Tegen deze beoordeling is geen bewaar of beroep mogelijk.

  Als de beoordeling van uw conceptaanvraag positief  is, moet u altijd nog een aanvraag om een omgevingsvergunning indienen.

  Het behandelen van een conceptaanvraag door de gemeente bedraagt ongeveer 8 weken.

  Aanvraag omgevingsvergunning

  Een aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u via www.omgevingsloket.nl indienen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen.

  De behandeling van een omgevingsvergunning gemeentelijke monumenten

  Hieronder vindt u stappen welke worden doorlopen tijdens de behandeling  van een aanvraag  van een omgevingsvergunning :

  • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket.
  • Wij sturen u een ontvangstbevestiging.
  • Wij beoordelen of uw aanvraag volledig is ingediend. Is dit niet het geval dan wordt u in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen.
  • Wij vragen advies aan de monumentencommissie.
  • Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. 

  De behandeling van een omgevingsvergunning rijksmonumenten

  De stappen welke worden doorlopen tijdens een behandeling van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor werkzaamheden welke u wilt uitvoeren aan een rijksmonument wijkt soms af van die voor een gemeentelijk monument.

  Wilt u het pand:

  • ingrijpend wilt wijzigen of herstellen,
  • (voor een deel) wilt slopen,
  • (voor een deel) wilt herbouwen, of
  • de functie wilt wijzigen,

   Dan zijn de behandelstappen:

  • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket.
  • Wij sturen u een ontvangstbevestiging.
  • Wij beoordelen of uw aanvraag volledig is ingediend. Is dit niet het geval dan wordt u in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen.
  • Wij vragen advies aan de monumentencommissie en aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • Wij stellen een ontwerpbesluit op en leggen deze 6 weken ter inzage. Eenieder kan een zienswijze indienen.
  • Wij beslissen binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend.

   Voor de meeste kleinere werkzaamheden aan een Rijksmonumenten zijn de behandelstappen gelijk aan die zoals beschreven bij gemeentelijke monumenten

 • Meenemen

  Conceptaanvraag

  Bij het aanvraagformulier conceptaanvraag  ziet u wat u bij moet voegen

  Omgevingsvergunning

  Op het moment dat u via het omgevingsloket een formulier samenstelt, wordt aangegeven welke bijlagen u moet toevoegen aan de aanvraag. Dit is afhankelijk van welke activiteit(en) u aanvraagt.
   

 • Kosten

  tarief 2021:

  Indien de omgevingsvergunning ziet op een activiteit als bedoeld in art. 2.2, eerste lid onder b van de Wabo (Gemeentelijk monument): € 214,40.
  Indien de omgevingsvergunning ziet op een activiteit als bedoeld in art. 2.1, eerste lid onder f en h van de Wabo (Rijksmonument): € 428,75..

  tarief 2020:

  Indien de omgevingsvergunning ziet op een activiteit als bedoeld in art. 2.2, eerste lid onder b van de Wabo (Gemeentelijk monument): € 210,15.
  Indien de omgevingsvergunning ziet op een activiteit als bedoeld in art. 2.1, eerste lid onder f en h van de Wabo (Rijksmonument): € 420,85.

 • Achtergrond

   

  Archeologische monumenten

  De vergunning voor beschermde archeologische monumenten is niet opgenomen in de omgevingsvergunning. Hiervoor blijft een archeologische monumentenvergunning bestaan. Een omgevingsvergunning die aangevraagd wordt voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten aan een beschermd archeologisch rijksmonument geldt niet voordat ook een archeologische monumentenvergunning is afgegeven.

  Op dit moment hebben wij geen archeologische monumenten in de gemeente Waalwijk. De gemeente heeft echter wel een vastgestelde Erfgoedkaart. Hierin zijn de archeologische verwachtingen en het samenhangende archeologische beleid opgenomen.

   

  Archeologische monumenten

  De vergunning voor beschermde archeologische monumenten is niet opgenomen in de omgevingsvergunning. Hiervoor blijft een archeologische monumentenvergunning bestaan. Een omgevingsvergunning die aangevraagd wordt voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten aan een beschermd archeologisch rijksmonument geldt niet voordat ook een archeologische monumentenvergunning is afgegeven.

  Op dit moment  hebben wij geen archeologische monumenten in de gemeente Waalwijk. De gemeente heeft echter wel een vastgestelde Erfgoedkaart. Hierin zijn de archeologische verwachtingen en het samenhangende archeologische beleid opgenomen.

 • Tips

  Beschermde stads- en dorpgezichten

  De gemeente Waalwijk kent geen beschermde stads- en dorpsgezichten.

  Let op!

  Hou er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan uw monument kunt doorvoeren. Ook bent u verplicht onderhoudswerkzaamheden te verrichten als dit voor het behoud van het monument nodig is. 

  het geheel vervangen van onderdelen betreft geen onderhoud, dus het vervangen van kozijnen, het vervangen van een goot, het vervangen van een geheel rieten dak is geen onderhoud en dus niet omgevingsvergunningvrij. Bij twijfel adviseren wij U om contact op te nemen met de gemeente.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Zie ook