Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

 • Samenvatting

  Indien u grond,  baggerspecie of bouwstoffen gaat of laat toepassen (hergebruiken) kunt u in aanraking komen met het Besluit bodemkwaliteit. Dit stukje regelgeving bepaald of, en zo ja hoe, onder welke condities een partij grond of bouwstof mag worden toegepast.

 • Voorwaarden

  Het toepassen van grond en bouwstoffen is vaak meldingsplichtig.

  Grond

  Niet alle toepassingen hoeven gemeld te worden.

  De uitzonderingen zijn:

  • De toepassing van grond door particulieren.
  • Het toepassen van grond binnen een landbouwbedrijf als de grond afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel waar de grond wordt toegepast.
  • Het toepassen van schone grond in hoeveelheden kleiner dan 50 m³.

  Bouwstoffen

  Particulieren hoeven meestal geen kwaliteitsbepaling te laten uitvoeren en zijn vrijgesteld van de meldingsplicht. Bouwstoffen moeten altijd voldoen aan de kwaliteitseisen uit het Besluit bodemkwaliteit.

 • Gang van zaken

  Melden

  Valt u niet binnen de hierboven bedoelde doelgroep dan heeft u bijna altijd de verplichting om de kwaliteit te kunnen aantonen van de toe te passen partij grond en van de ontvangende bodem. Bovendien heeft u dan de verplichting om de toepassing te melden. Het toepassen van grond moet uiterlijk vijf werkdagen via het landelijke meldpunt bodemkwaliteit.

  In sommige gevallen moet u als gebruiker niet alleen de herkomst en afvoer van een bouwmateriaal melden bij het landelijke meldsysteem, maar ook de toepassing ervan. Bekijk de te downloaden/raadplegen meldingsformulieren. Dit geldt alleen voor het hergebruik van materialen (en dus niet voor nieuwe bouwmaterialen). Particulieren hoeven niet te melden.

  Iedere melding wordt direct doorgestuurd naar het juiste lokale bevoegde gezag. Voor toepassen op de bodem is dat de gemeente. Als de melding niet volledig is of als de toepassing niet kan plaatsvinden dan laat de gemeente dit binnen vijf werkdagen weten.

  Hergebruik van grond

  De gemeente Waalwijk hanteert het generieke kader voor hergebruik van grond. De gemeente Waalwijk heeft een gemeente dekkende bodemkwaliteitskaart laten maken. Het generieke kader wil zeggen dat er getoetst wordt aan landelijke normen.

  Uitgangspunt van het beleid is dat de bodemkwaliteit moet aansluiten bij de functie van de bodem en de lokale bodemkwaliteit mag niet verslechteren en waar mogelijk zelf verbeteren.

  De gemeente Waalwijk heeft een functieklassekaart opgesteld waarop gezien kan worden waar welke kwaliteit grond maximaal mag worden toegepast.

 • Meenemen

  Dit heeft u nodig voor een melding.

  Melding schone grond of baggerspecie

  Bij een melding van schone grond en baggerspecie moet u de volgende gegevens overleggen:

  • naam en adres van degene die van plan is grond of baggerspecie toe te passen;
  • toepassingslocatie.

  Melding grond of baggerspecie

  Bij een melding van verontreinigde grond en baggerspecie moet u de volgende gegevens overleggen:

  • naam en adres van degene die van plan is grond of baggerspecie toe te passen;
  • datum start en afronding toepassing;
  • hoeveelheid toe te passen grond of baggerspecie;
  • toepassingslocatie;
  • locatie waarvan de partij toe te passen grond of baggerspecie afkomstig is;
  • bevoegd gezag op de locatie van toepassing;
  • toetsingskader waarbinnen de toepassing wordt uitgevoerd;
  • bodemfunctieklasse ter plaatse van de toepassing, als het gaat om een toepassing op de
  • landbodem;
  • kwaliteitsklasse van de bodem waarop of waarin de grond of baggerspecie wordt toegepast,
  • als het gaat om een toepassing van grond of baggerspecie volgens het generieke
  • toetsingskader;
  • milieuhygiënische verklaring van de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie.

  Bij een grootschalige toepassing van grond of baggerspecie:

  • de dikte van de laag waarin de grond of baggerspecie wordt toegepast;
  • de dikte van de leeflaag;
  • de milieuhygiënische verklaring van de emissiewaarden van de toe te passen grond of
  • baggerspecie.

  https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Downloads/Welke_gegevens_heeft_u_nodig_voor_een_melding.pdf

 • Achtergrond

  Zorgplicht

  Een toepasser heeft altijd een zorgplicht. Dat wil zeggen dat hoewel een toepassing niet gemeld hoeft te worden, de grond wel moet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Wanneer er vermoedens of aanwijzingen zijn dat de kwaliteit van een partij grond niet voldoet aan de eisen van het Besluit, dan kan de handhaver de kwaliteit controleren en indien nodig handhavend optreden.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook