Bijstand, uitkering

 • Samenvatting

  Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

  Op de site van Baanbrekers is het mogelijk, door het maken van een afspraak, een meldingsgesprek in te plannen en dan wordt de procedure in gang gezet.

  Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand vindt u ook meer informatie over bijstand.

 • Voorwaarden

  Wanneer heeft u recht op algemene bijstand?

  U heeft recht op een algemene bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering. 
  Meer informatie

  Wat zijn mijn rechten en plichten in de bijstand?

  U heeft zowel rechten als plichten als u algemene bijstand ontvangt.
  Meer informatie

  Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander, komt uit een EU-land of hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U woont of verblijft in Nederland.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering.
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan toegestaan voor een bijstandsuitkering.
  • U komt niet in aanmerking voor een andere inkomensregeling zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Alleen als deze inkomensregeling volledig (fulltime) is. Als deze gedeeltelijk is, dan kan wel aanvullende bijstand verstrekt worden.

  Re-integratie

  Het recht op een uitkering is onlosmakelijk verbonden aan het recht op begeleiding bij re-integratie. Daarbij staat voorop dat u werk krijgt.  Baanbrekers kan u  zelf begeleiden naar werk. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan kan dat mogelijk voor u worden geregeld. U moet wel algemeen geaccepteerd werk aanvaarden. De baan die u krijgt aangeboden, hoeft dus niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau.

  Eigen vermogen 

  Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Bekijk de actuele bedragen op de website van de rijksoverheid.

  Vrijwilligerswerk

  Doet u vrijwilligerswerk, dan bent u nog steeds verplicht mee te werken aan uw re-integratie naar een betaalde baan. U kunt vrijwilligerswerk alleen combineren met de re-integratie als u hiermee zicht hebt of krijgt op een betaalde functie. Baanbrekers bepaalt dit.

  Individuele inkomenstoeslag

  Bent u tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd en krijgt u al een lange tijd een bijstandsuitkering of inkomen dat niet meer bedraagt dan 105% van de bijstandsuitkering? U kunt dan onder voorwaarden een individuele inkomenstoeslag krijgen.

  Jonger dan 27 jaar

  Voordat je bijstand kunt aanvragen moet je eerst 4 weken zelf naar werk of opleiding zoeken. De 4 weken gaan in nadat je je bij Baanbrekers gemeld hebt voor bijstand. Heb je geen werk gevonden in die 4 weken, dan kun je daarna een bijstandsuitkering aanvragen. Baanbrekers gaat ervan uit dat je eerst een startkwalificatie (diploma HAVO, VWO, MBO 2, 3 of 4) haalt voor je in aanmerking kunt komen voor een uitkering. Als je hieraan niet kunt voldoen, dien je dat na de zoekperiode van 4 weken aan te tonen met bewijsstukken.

 • Gang van zaken

  Zodra uw inkomen daalt of wegvalt, vraagt u de bijstand aan:

  • U vraagt de bijstandsuitkering aan bij Baanbrekers.
  • Baanbrekers beoordeelt of u recht hebt op bijstand. U krijgt vanzelf bericht of u een bijstandsuitkering krijgt.

  Let op! Het niet of niet voldoende meewerken aan  het re-integratietraject kan van invloed zijn op (de hoogte van) uw bijstandsuitkering. De uitkering kan ook worden verlaagd of stopgezet als u zich misdraagt. En als u fraude pleegt kan u een boete worden opgelegd.

  Voor  meer informatie neem contact op met de Baanbrekers via telefoonnummer 0416-671000.

   

   

 • Meenemen

  Bij de melding:

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van het inkomen van u en uw eventuele partner en gezinsleden
  • bewijzen van de schulden van u en uw eventuele partner en gezinsleden
  • bewijzen van uw arbeidsverleden en dat van uw eventuele partner en gezinsleden
  • ontslagbewijzen (indien van toepassing)
  • bewijzen van de beĆ«indiging van een vorige uitkering (indien van toepassing)
  • een inschrijvingsbewijs van het UWV WERKbedrijf

  Bij de aanvraag:

  • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • bankafschriften van de laatste 2 maanden van de spaarrekeningen en lopende rekeningen van u en uw eventuele partner en/of minderjarige gezinsleden
  • het echtscheidingsvonnis (indien van toepassing)

  Hebt u een eigen woning, dan moet u ook het volgende meenemen:

  • koopakte
  • hypotheekoverzicht met informatie over de schuldrest
  •  polissen van de afgesloten verzekeringen
 • Achtergrond

  Nadat Baanbrekers  uw aanvraag en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken bericht. U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Ingangsdatum van uw bijstandsuitkering is de datum van de melding voor een uitkering bij Baanbrekers.

  Baanbrekers heeft een telefonisch spreekuur op werkdagen van 10 uur tot 12 uur. Zij zijn dan te bereiken op telefoonnummer 0416-671000.  Zij hebben een informatie- en advies balie die van 9.00 uur tot 11.00 uur is geopend.

 • Tips

  Hoe hoog de uitkering is die u krijgt, staat op de site van de rijksoverheid.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook