Bibob

 • Samenvatting

  Wat betekent Bibob?
  Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob biedt bestuursorganen, in dit geval de gemeente Waalwijk, een preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen, subsidies en te gunnen overheidsopdrachten (aanbestedingen). Bij misbruik moet vooral gedacht worden aan het met behulp van deze beschikkingen en vergunningen ontwikkelen van criminele activiteiten of het gebruik maken van uit criminele activiteiten verkregen voordelen. Toepassing van deze wet bevordert een integere besluitvorming.
   

 • Voorwaarden

  Beleidslijn
  Bij besluit van 13 mei 2014 heeft de gemeente Waalwijk Bibob beleid vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe het gemeentebestuur de Wet Bibob in de toekomst zal toepassen. Tevens wordt in dit beleid aangegeven in welke categorieën van gevallen voortaan standaard een bibobtoets wordt uitgevoerd. Dit betreft de volgende categorieën:

  Horeca/ prostitutie/ coffeeshop/ growshop/ smartshop:
  Uitvoering van de Bibob-toets vindt plaats bij elke aanvraag voor een beschikking als bedoeld in:
  a. artikel 3 Drank- en horecawet (Dhw-vergunning);
  b. artikel 2:28 van de Apv (horecaexploitatie-vergunning, ook benodigd voor coffeeshops);
  c. artikel 3:4 van de Apv (seksinrichting, escortbedrijf);
  d. artikel 2:84 van de Apv (exploitatievergunning voor smartshop, growshop en headshop).

  Uitzondering:
  De toepassing van de Wet Bibob zal niet standaard worden toegepast bij vergunningen als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet en vergunningen als bedoeld in artikel 2:28 van de Apv voor andere inrichtingen dan coffeeshops, indien:
  - de aanvraag afkomstig is van een vereniging of stichting;
  - het gaat om een wijziging/ aanvulling van de leidinggevende op de Dhw-vergunning, niet zijnde de exploitant.

  Milieu:
  Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen Ii.h.k.v. milieu vindt de Bibob-toets plaats bij elke aanvraag voor inrichtingen in de categorieën:
  a. 12 (metaal);
  b. 25 (reinigen tanks); en
  c. 28 (afvalstoffen)
  van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht, zijnde de AMvB bedoeld in art. 1.1 lid 3 van de Wet milieubeheer.

  Uitzondering:
  De toepassing van de Wet Bibob zal niet standaard worden toegepast bij vergunningen als bedoeld in artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

  De toepassing van de Wet Bibob bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit “het oprichten, veranderen of veranderen van de werking, of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk” zal daarnaast niet standaard worden toegepast ingeval de aanvraag voor deze omgevingsvergunning afkomstig is van:
  - overheidsinstanties;
  - semi-overheidsinstanties;
  - toegelaten woning(bouw)corporaties (toegelaten op grond van artikel 70 van de
    Woningwet dan wel op grond van het Woningbesluit 1932);
  - door het college nader aan te duiden aanvragers.

  Bouw:
  Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen i.h.k.v. bouwen vindt de Bibob toets plaats bij elke aanvraag voor:
  a. woningen waarbij sprake is van een bouwsom per woning van meer dan € 350.000,-;
  b. woongebouwen waarbij sprake is van een bouwsom per woongebouw van meer dan € 750.000,-;
  c. kamerverhuur waarbij het pand vijf of meer verhuurbare kamers bevat;
  d. drank- en horecazaken waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 100.000,-;
  e. vakantiewoningen(park) waarbij sprake is van vijf of meer vakantiewoningen;
  f. een pension waarbij sprake is van vijf of meer voor het pension beschikbare kamers;
  g. particuliere sportscholen;
  h. andere dan bovengenoemde situaties, voor andere functies dan woonfuncties, in door het college nader aan te duiden geografische gebieden.

  Uitzondering
  De toepassing van de Wet Bibob bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit “het bouwen van een bouwwerk” zal niet standaard worden toegepast ingeval de aanvraag voor deze omgevingsvergunning afkomstig is van:
  - overheidsinstanties;
  - semi-overheidsinstanties;
  - toegelaten woning(bouw)corporaties (toegelaten op grond van artikel 70 van de
    Woningwet dan wel op grond van het Woningbesluit 1932);
  - door het college nader aan te duiden aanvragers.

  Ook als niet voldaan wordt aan één van bovengenoemde categorieën, kan een Bibob-toets worden uitgevoerd bij een vergunningaanvraag dan wel bij een reeds verleende vergunning indien:

  • een ambtenaar is gechanteerd, omgekocht of bedreigd of pogingen daartoe zijn gedaan;
  • er een vermoeden is van valsheid in geschrifte;
  • er aanwijzingen zijn dat de (reeds verleende) vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van zwart/ crimineel geld;
  • er signalen zijn vanuit politie of justitie die erop duiden dt een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds zijn gepleegd, of naar redelijkerwijs op grond van feiten of omstandigheden kan worden vermoed, gepleegd zullen worden;
  • er overige ambtelijke, bestuurlijke of strafrechtelijke informatie is die aanleiding geeft het Bibob onderzoek in te stellen.
 • Gang van zaken

  Bibob toegepast
  Om een Bibob toets te kunnen uitvoeren, vraagt de gemeente Waalwijk bij de aanvraag van vergunningen meer informatie van aanvragers. Zo wordt informatie gevraagd over met name de financiering en de zeggenschapsstructuur van de onderneming. Met behulp van deze gegevens kan de gemeente beter de integriteit van de aanvrager en diens zakelijke relaties beoordelen en in kaart brengen. De uitkomst van dit onderzoek kan de gemeente reden geven de vergunning te weigeren of in te trekken. Als een aanvrager weigert bovengenoemde gegevens te overleggen, wordt de gevraagde vergunning buiten behandeling gesteld.  Mocht de gemeente bij een vergunningbeoordeling na eigen onderzoek nog vragen onbeantwoord zien, dan kan een beroep worden gedaan op het landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Justitie. De vergunningaanvrager wordt hier altijd van op de hoogte gesteld. Het landelijk Bureau Bibob zal dan verder onderzoek doen naar de integriteit van aanvragers en eventueel van hun zakelijke relaties en een gemotiveerd advies uitbrengen.

  Wel of geen vergunning?
  Uiteindelijk beslist de gemeente of er wel of geen vergunning wordt verstrekt. Wanneer de gemeente van plan een vergunning te weigeren of in te trekken, wordt de aanvrager daarvan eerst op de hoogte gesteld. De aanvrager krijgt bovendien de gelegenheid zijn mening kenbaar te maken. Daarna neemt de gemeente een definitieve beslissing. Tegen deze beslissing staat voor belanghebbenden bezwaar en beroep open.

  Hoe lang duurt de vergunningverlening?
  Als niet direct bij de aanvraag de vereiste Bibob formulieren met bijbehorende stukken worden aangeleverd, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze alsnog binnen een bepaalde termijn in te dienen. Gedurende deze termijn wordt de beslistermijn voor de vergunning opgeschort.
  Indien daarnaast nog aanvullende gegevens nodig blijken te zijn, kan de aanvrager alsnog worden gevraagd deze binnen een bepaalde termijn aan te leveren. Ook gedurende deze termijn wordt de beslistermijn opgeschort. Hoe sneller de betreffende gegevens worden aangeleverd, hoe eerder de vergunningaanvraag derhalve kan worden afgehandeld.
  Echter als de gemeente een Bibob-advies bij het landelijk Bureau Bibob aanvraagt, zal de behandeling van de aanvraag altijd langer duren dan normaal. Bureau Bibob moet binnen 8 weken een advies leveren aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van Bureau Bibob kan echter eenmalig met 4 weken worden verlengd. De bestaande beschikkingstermijn kan daarom maximaal met 12 weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau Bibob extra informatie van de aanvrager verlangt. De lengte van de opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze vragen te beantwoorden. Het kan zijn dat Bureau Bibob rechtstreeks contact opneemt met de aanvrager indien er specifiek onderzoek nodig is of indien zij aanvullende informatie nodig heeft.

  Privacy en geheimhouding
  De gemeente Waalwijk gaat uiterst zorgvuldig om met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie. De medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de Wet Bibob hebben een geheimhoudingsplicht en er zijn voldoende fysieke en technische maatregelen genomen om de privacy van de onderzochte ondernemingen en personen te waarborgen.
   

 • Meenemen

  Vraagt u een vergunning aan die in de genoemde categorieën van het Bibob beleid valt, dan dient u naast de reguliere indieningsvereisten bibob vragenformulieren met bijbehorende stukken in te dienen bij de aanvraag. Aangezien u van deze stukken het origineel moet tonen en een kopie dient in te leveren, kunt u voor het indienen van deze aanvraag een afspraak maken via het klantcontactcentrum (0416-683456).

 • Achtergrond

  Meer informatie over de Wet Bibob vindt u op https://www.justis.nl/producten/bibob/index.aspx

 • Wetgeving

 • Formulieren

  Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen:
  Bijgevoegde formulieren dient u in te vullen en aan te leveren bij de vergunningaanvraag. De stukken welke u ingevolge deze formulieren moet overleggen, moeten persoonlijk worden overhandigd. U kunt hiervoor een afspraak maken via de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving, via telefoonnummer 0416-683456. Tenzij in de formulieren anders is aangegeven, dient u tijdens deze afspraak het origineel van de stukken te tonen en een kopie ervan in te leveren.

  Vragenformulier 

  Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu:
  Bijgevoegde formulieren dient u in te vullen en aan te leveren bij de vergunningaanvraag. De stukken welke u ingevolge deze formulieren moet overleggen, moeten persoonlijk worden overhandigd. U kunt hiervoor een afspraak maken via de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving, via telefoonnummer 0416-683456. Tenzij in de formulieren anders is aangegeven, dient u tijdens deze afspraak het origineel van de stukken te tonen en een kopie ervan in te leveren.

  - Vragenformulier natuurlijk persoon
  - Vragenformulier natuurlijk persoon (vennoot)
  - Vragenformulier rechtspersoon
  - Vragenformulier gemachigde rechtspersoon

   Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning:
  Bijgevoegde formulieren dient u in te vullen en aan te leveren bij de vergunningaanvraag. De stukken welke u ingevolge deze formulieren moet overleggen, moeten persoonlijk worden overhandigd. U kunt hiervoor een afspraak maken via de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving, via telefoonnummer 0416-683456. Tenzij in de formulieren anders is aangegeven, dient u tijdens deze afspraak het origineel van de stukken te tonen en een kopie ervan in te leveren.

  Voor een eenmanszaak, v.o.f. of c.v.:
  - vragenformulier natuurlijk persoon
  - vragenformulier vennoot (elke vennoot in de v.o.f. of c.v. dient dit formulier met bijbehorende stukken aan te leveren)

  Voor een rechtspersoon:
  - vragenformulier gemachtigd aanvrager namens rechtspersoon

  - vragenformulier bestuurder/ vennoot/ aandeelhouder in rechtspersoon (elke bestuurder, vennoot of aandeelhouder in de rechtspersoon dient dit formulier met bijbehorende stukken aan te leveren)
   

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Bekijkt u vooraf de openingstijden 

 • Documenten

 • Zie ook