Bestemmingsplan aanpassen

 • Samenvatting

  Wilt u gaan (ver)bouwen binnen de gemeentegrenzen, dan kunt u het beste vooraf het geldende bestemmingsplan inzien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan iedereen zich moet houden. U kunt een verzoek indienen het plan te wijzigen als u (bepaalde) bebouwing wenst te realiseren of juist wenst tegen te gaan.

 • Voorwaarden

  De gemeente is verplicht een bestemmingsplan voor het gebied binnen haar gemeentegrenzen op te stellen. Dit kunnen overigens meerdere plannen zijn voor zowel de bebouwde gebieden als het buitengebied. Ook kan de provincie of het rijk een bestemmingsplan (inpassingsplan) hebben opgesteld.

  Iedere belanghebbende kan de gemeenteraad verzoeken een gemeentelijk bestemmingsplan te wijzigen. Kleinere wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen ook door burgemeester en wethouders worden doorgevoerd.
 • Gang van zaken

      Het vaststellen van een bestemmingsplan

   

  • De gemeente heeft een structuurvisie of gaat deze ontwikkelen en maakt op basis daarvan een (ontwerp)bestemmingsplan.
  • Meestal worden inspraakbijeenkomsten georganiseerd waarbij de meningen van de burgers en van andere belangstellenden worden gepeild. De resultaten van deze bijeenkomsten kunnen leiden tot aanpassing van de voorstellen.
  • Vervolgens ligt het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken in het gemeentehuis ter inzage. Tevens kan het ontwerp worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl of op de site ruimtelijke plannen van de gemeente. Van te voren wordt dit aangekondigd in het Electronisch gemeenteblad (hiervoor kunt u zich hier aanmelden), op de website van de gemeente Waalwijk en in de Staatscourant.
  • Na deze inzagperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken)
  • Binnen 4 weken nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het plan opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep staat in principe slechts open voor een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend alsmede voor een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze heeft ingediend.
  • Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken , waarin het plan ter inzage ligt is verstreken. Wordt gedurende deze termijn beroep ingesteld tegen het plan, dan treedt het bestemmingsplan wel in werking, maar wordt het nog niet onherroepelijk. Indien naast een beroep tevens een voorlopige voorziening wordt gevraagd, dan treedt het bestemmingsplan – afhankelijk van de uitspraak - pas in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

  Uitwerkingsplan, wijzigingsplan

   

  • Een ontwerp uitwerkings- of wijzigingsplan wordt gepubliceerd in het Electronisch gemeenteblad, de Staatscourant en op de website van de gemeente. Als belanghebbende (bijvoorbeeld als bouwgegadigde, eigenaar, gebruiker van de grond, of omwonende) kunt u uw zienswijze indienen.
  • De gemeente stelt vervolgens het uitwerkings- of wijzigingsplan vast, waarbij de ingebrachte zienswijzen worden betrokken.
  • Tegen een besluit omtrent wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan kan een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweren dat hij of zij geen zienswijze heeft ingediend in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


   

      


   


   

 • Meenemen

  Het is raadzaam schetsen of tekeningen mee te nemen over:

  • De huidige situatie
  • Uw mogelijke bouwplannen
  • Tekeningen parkeersituatie

  Op deze wijze kan worden bepaald of uw verzoek tot bouwen past binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan.

  Reacties

  Bent u het niet eens met de voorgenomen wijzigingen in het bestemmingsplan, dan moet u uw reactie met argumenten onderrbouwen en deze schriftelijk indienen bij de gemeente (inclusief naam, adres, datum en handtekening. Dit geldt ook voor een verzoek tot wijziging van een geldend bestemmingsplan.

 • Kosten

  Aan het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van een bestemmingsplan zijn leges verbonden. Neem voor de hoogte van de leges contact op met de gemeente.

  Tarief 2017:
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op gebruik gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan of
  voorbereidingsbesluit in bij het plan of besluit aangegeven gevallen/binnenplanse ontheffing: € 595,30

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een de bij amvb aangewezen gevallen van buitenplanse ontheffing van beperkte planologische betekenis: € 595,30

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een buitenplanse ontheffing; In gevallen waarin medewerking wordt verleend aan een dergelijk besluit en verzekerd is dat kostenverhaal plaatsvindt via een grondexploitatie/overeenkomst wordt, om dubbel kostenverhaal te voorkomen, op verzoek vrijstelling of, indien van toepassing,teruggaaf van de leges verleend. : € 6.574,75

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een tijdelijke afwijking: € 787,10

 • Achtergrond

  Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

  Het plan bestaat uit een plantoelichting, planregels en een verbeelding.

  Hoe gedetailleerd is het plan?

  Soms is een bestemmingsplan globaal van karakter. In zo'n bestemmingsplan is bepaald dat de gemeente binnen bepaalde grenzen het bestemmingsplan uitwerkt of wijzigt. Bij de uitwerking gaat het om detaillering van het bestemmingsplan. In beginsel blijft de hoofdfunctie (zoals woondoeleinden) ongewijzigd en wordt deze uitgewerkt voor bijvoorbeeld diverse woningtypes (vrijstaand, aaneengesloten, gestapeld, etc.) Bij wijzigingsplannen gaat het om wijziging van de functie, bijvoorbeeld van de bestemming "bedrijven"naar de bestemming "wonen".

  Wat is het buitengebied?

  Het buitengebied is het gebied gelegen buiten de bebouwde kom. Vaak wordt hiermee het agrarische (open) gedeelte van een gemeente bedoeld. Het gebied geniet vaak bijzondere bescherming door allerlei planologische maatregelen. In deze gebieden mogen meestal geen bouwactiviteiten plaatsvinden.

 • Tips

  Als uw plan afwijkt van het bestemmingsplan en u een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan wilt indienen, of als het nog niet zeker is of het plan in het bestemmingsplan en de welstandscriteria past, kunt u een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan. U hoeft dan nog geen gedetailleerde tekeningen in te dienen. Een ingevuld aanvraagformulier ‘conceptaanvraag' is dan voldoende.

  Een conceptaanvraag is niet hetzelfde als een aanvraag omgevingsvergunning. Een conceptaanvraag wordt opgevat als een verzoek om informatie over het bestemmingsplan. Tegen een reactie op een conceptaanvraag is geen bezwaar of beroep mogelijk.

  De conceptaanvraag kan ingediend worden met het aanvraagformulier conceptaanvraag of digitaal via www.omgevingsloket.nl.  Indien u uw conceptaanvraag digitaal wilt indienen, dient u de aanvraag open te stellen voor vooroverleg. Ook kunt u voortaan bijlagen elektronisch bijsluiten.

  Wij raden u aan om tijdig contact op te nemen met de frontoffice van de gemeente. Medewerkers kunnen u dan adviseren over uw specifieke situatie.

  Als u een zienswijze wilt indienen op een bestemmings-, wijzigings- of uitwerkingsplan, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het betreffende plan. De gegevens van de contactpersoon treft u in de publicatie van het betreffende plan.

  Voor de kosten van de conceptaanvraag zie tarieventabel 2012

   


   

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat u voor dit product of deze dienst vooraf een afspraak met ons maakt.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij verbinden u door met een front office medewerker die een afspraak met u in kan plannen.

 • Zie ook