Woningen voor andere doeleinden gebruiken

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bestemmingsplan aanpassen
  • Wilt u gaan (ver)bouwen binnen de gemeentegrenzen, dan kunt u het beste vooraf het geldende bestemmingsplan inzien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan iedereen zich moet houden. U kunt een verzoek indienen het plan te wijzigen als u (bepaalde) bebouwing wenst te realiseren of juist wenst tegen te gaan.

 • Kamerverhuur
  • Wilt u kamers in uw pand verhuren? Of wilt u uw woning verbouwen tot meerdere zelfstandige woningen? Of wilt u een deel van uw woning voor een andere functie dan wonen gaan gebruiken? Dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Een omzettingsvergunning mag enkel worden aangevraagd door de eigenaar van een pand.

   Verhuurt u uw woning aan één hoofdhuurder die de woning doorverhuurt, dan bent u als eigenaar ook verplicht een omzettingsvergunning aan te vragen.

   U moet de vergunning hebben voordat u de verhuur start. In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning (voor bijvoorbeeld bouwen en / of strijdig gebruik) nodig voor uw activiteiten.

   Omzettingsvergunning online aanvragen

   Zie ook

   Omgevingsvergunning

   Omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik
  • In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Wilt u gronden of gebouwen gebruiken? Dan bekijkt u eerst of dit past binnen het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan. Dit doet u bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl.

   Zijn uw plannen in strijd met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om uw plannen toch uit te voeren. Bijvoorbeeld het geval als u een woning als kantoor wilt gebruiken, terwijl het gebouw in het plan een woonbestemming heeft.

   Let op! Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor bouwen? Dan hoeft u daar niet een aparte omgevingsvergunning voor aan te vragen. U doet 1 aanvraag voor het bouwen en het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

 • Onroerend goed, beperkingen
  • U kunt niet altijd met uw onroerende zaak, zoals een woning, doen wat u wilt. Zo kunnen uw rechten worden beperkt door bestuurlijke besluiten specifiek voor uw onroerende zaak. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom aan te kopen. 

    

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand
  • Op dit moment zijn er veel huiseigenaren die dubbele woonlasten hebben omdat zij reeds een nieuwe woning hebben gekocht, maar hun oude woning nog niet hebben verkocht. Een optie is dan om de oude woning tijdelijk te verhuren in afwachting van de verkoop. Echter in Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. Dat houdt in dat het voor de verhuurder (bijvoorbeeld bij verkoop van de woning) niet eenvoudig is om eenzijdig de huurovereenkomst op te zeggen. De Leegstandwet maakt het mogelijk om bepaalde woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren, waarbij een aantal huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn.

 • Voorkeursrecht van de gemeente
  • Voorkeursrecht wil zeggen dat de gemeente als eerste aanspraak kan maken op de koop van een onroerende zaak. Indien de eigenaar van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd deze onroerende zaak wenst te verkopen moet hij deze eerst aan de gemeente te koop aan bieden. Overigens kunnen ook andere overheden een voorkeursrecht hebben.

 • Woning splitsen
  • De laatste jaren komen er steeds meer verzoeken van mensen die hun woning willen splitsen in twee of meer woningen. Zij willen graag met familieleden onder één dak wonen, zorg bieden aan familieleden of het huis is zo groot dat er nog een woning in gerealiseerd kan worden.

   Voor woning splitsing pleiten de volgende argumenten:

   • Sociaal: Woningsplitsing biedt de mensen uit het buitengebied de kans in de eigen buurtgemeenschap te blijven wonen. Ook biedt woningsplitsing een mogelijkheid voor mantelzorg, kinderen kunnen daardoor voor hun ouders zorgen. Een ander voorbeeld is dat er meer generatiewoningen ontstaan waarbij grootouders, kinderen en kleinkinderen dicht bij elkaar kunnen wonen.
   • Landschappelijk: Door splitsing van woningen is het nieuw bouwen van woningen minder noodzakelijk (minder verstening). De karakteristieke dorpsrand van met name de kleine kernen kan zo behouden blijven.
   • Cultuurhistorisch/architectonisch: Door functieverandering kunnen waardevolle gebouwen behouden blijven. Bestaande hoofdgebouwen kunnen op deze wijze efficiënt worden benut.
     

   Onderscheid kan worden gemaakt in woningsplitsing en inwoning. Van inwoning is sprake als er een gemeenschappelijk huishouden wordt gevoerd en de verblijfsruimten gemeenschappelijk worden gebruikt. Andere aspecten zijn dat er sprake is van één telefoonaansluiting, één nutsaansluiting, e.d.

   Bij woningsplitsing is er sprake van een tweede woning die zelfstandig en permanent kan worden bewoond door een afzonderlijk huishouden.