Verbouwen of kleine aanpassing van pand of bouwwerk

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Antenne of schotelantenne plaatsen
  • Wilt u een antenne of schotelantenne plaatsen, dan hebt u hier meestal geen vergunning voor nodig. In bepaalde gevallen is een omgevingsvergunning echter wel nodig. Om zeker te weten of het plaatsen van een antenne of schotelantenne vergunningsvrij is, doet u de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl

   Om zeker te weten of het plaatsen van een antenne of schotelantenne vergunningsvrij is, doet u de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl

     

 • Bouwwerk, gereedmelding
  • Onderstaande punten bent u verplicht te melden bij gemeente Waalwijk. Meld dit in elk geval zeven dagen voor aanvang van de werkzaamheden.

   Uitzetten van de bouw

   Met bouwen mag pas worden begonnen als door de gemeente het straatpeil is aangegeven en de rooilijnen en/of de bebouwingsgrenzen zijn aangegeven. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Team Ontwerp Openbare Ruimte via 0416-683456.

   Start van de bouwwerkzaamheden

   Met bouwen mag pas worden begonnen als u een melding heeft gedaan van de start van de werkzaamheden.

   Meld de start van uw bouwwerkzaamheden

   Start van onderdelen van bouwwerkzaamheden

   U kunt onderstaande bouwwerkzaamheden melden bij info@waalwijk.nl onder vermelding van het zaaknummer.

   • de ontgravingwerkzaamheden;
   • de grondverbeteringswerkzaamheden;
   • het inbrengen van de funderingspalen;
   • het betonstorten (om de wapening, de bekisting en de afstempeling daarvan te laten keuren).

   Gereed melden bouwwerkzaamheden

   Het in gebruik geven of nemen van een bouwwerk is pas toegestaan als u vooraf een melding heeft gedaan dat de bouwwerkzaamheden gereed zijn en als er gebouwd is overeenkomstig de omgevingsvergunning.

   Meld dat uw bouwwerkzaamheden gereed zijn

 • Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken
  • Indien u grond,  baggerspecie of bouwstoffen gaat of laat toepassen (hergebruiken) kunt u in aanraking komen met het Besluit bodemkwaliteit. Dit stukje regelgeving bepaald of, en zo ja hoe, onder welke condities een partij grond of bouwstof mag worden toegepast.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden
  • Een bouwwerk kan een monumentale status bezitten of verkrijgen. Dit betekent dat u voor het uitvoeren van werkzaamheden aan dit bouwwerk vaak een omgevingsvergunning voor de activiteit wijzigen van een monument nodig heeft. Of deze vergunning kan worden verleend, wordt bepaald door de vraag in hoeverre monumentale waarden worden aangetast.

 • Monument, subsidie
  • Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

   Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen voor het noodzakelijke onderhoud aan het monument. Deze subsidie is 6 jaar lang geldig. U vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

   Let op: Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen vanaf 1 februari 2018 tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij het Rijk. Er is in totaal 75,9 miljoen beschikbaar waarvan eenmalig 20 miljoen voor grote gebouwde monumenten.


   Subsdieregeling verwijderen asbestdaken (ook voor cultuurhistorische waardevolle panden)

   Veel cultuurhistorisch waardevolle panden hebben nog asbestdaken. Vanaf 4 januari 2016 bestaat er een subsidieregeling van het rijk die het verwijderen van asbestdaken wil bevorderen. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. 

   Deze subsidieregeling is er voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. Er is nog  € 6,7 miljoen euro binnen deze regeling beschikbaar. De subsidie bedraag € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. Het is niet togestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Meer informatie vindt u op de website van Rijkdienst voor Ondernemend Nederland

 • Omgevingsvergunning
  • Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

   Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en/of voldoet aan de welstandscriteria, kunt u een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag  houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan.  U kunt online een conceptaanvraag doen:

   Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

   Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. Verder dient u na het invullen van dit digitale formulier direct de digitale bijlage toe te voegen.

   Conceptvergunning aanvragen

   Mededeling maart 2021: Forse toename omgevingsvergunningsaanvragen

   Op dit moment is het nog steeds erg druk met het afhandelen van de vele (concept)omgevingsvergunningsaanvragen die wij binnenkrijgen. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het aantal (concept)aanvragen fors toegenomen. Naarmate de pandemie aanhoud kiezen velen van u ervoor om te gaan verbouwen c.q. uitbouwen. Begrijpelijk.

   Uiteraard hebben wij onze werkcapaciteit in september 2020, en nogmaals begin 2021, uitgebreid. Het aantal (concept)aanvragen blijft echter toenemen. Op de arbeidsmarkt zijn amper nog vakspecialisten (lees: adviseurs Vergunningen) voorhanden om aan de afhandelingsvraag te kunnen voldoen. Dit is momenteel een landelijk probleem en speelt bij veel gemeenten. 

   Wij willen graag zorgvuldig vergunningen blijven afgeven. Dit betekent dat wij alle aanvragen integraal blijven beoordelen. Diverse disciplines worden daarvoor geraadpleegd, waaronder de brandweer, een constructeur, verkeer en planologie.

   Dit alles betekent dit wij genoodzaakt zijn nu eerst te kiezen voor het afhandelen van de formele omgevingsvergunningsaanvragen. Dit zijn namelijk aanvragen die een wettelijke termijn hebben. Hierdoor kan het zijn dat de doorlooptijd van uw conceptaanvraag langer is dan u van ons gewend bent.

   Namens mijn collega’s. Dank voor uw begrip.

   Teammanager TVVB

 • Slopen en asbest verwijderen
  • Gaat u slopen, breken, bouwen of verbouwen?

   Als het sloopafval asbest en/of asbest verdacht (plaat)materiaal bevat, dan moet u ALTIJD een sloopmelding indienen. Dit dient u 4 weken van tevoren te doen.

   Een sloopmelding is NIET nodig als er geen sprake is van asbest en de hoeveelheid afkomend sloopafval minder is dan 10 m³ (= de inhoud van één container).