Schadevergoeding als gevolg van grootschalige projecten van de overheid

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Gemeente aansprakelijk stellen
  • Heeft u schade opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden en voertuigen van de gemeente.

   De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden dan worden uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Is de gemeente van mening dat er geen sprake is van aansprakelijkheid, dan wordt uw verzoek afgewezen en ontvangt u een gemotiveerde afwijzingsbrief.

   Gemeente online aansprakelijk stellen

 • Planschade
  • Planschade is schade, veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

   Als in een plan een andere bestemming wordt gegeven aan een gebied - bijvoorbeeld als in een plan wordt bepaald dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland, kan dat leiden tot een waardevermindering  van de omliggende huizen. B&W kunnen dan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming uitkeren voor de schade. Als u vindt dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.