Informatie en advies over bouwen door bedrijven

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bestemmingsplan bekijken
  • De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

   Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen opvragen bij de gemeente.

   Opvragen bestemmingsplan

 • Bouw en verbouwing, welstand
  • De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandscriteria.
   In de welstandsnota van de gemeente staan de welstandscriteria. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de criteria voldoet.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken
  • Inzage van aanvragen van een omgevingsvergunning

   Wilt u weten welke bouwplannen bij de gemeente zijn ingediend? U kunt deze plannen inzien bij de gemeente. Volgens de wet moet de gemeente namelijk alle bouwplannen ter inzage leggen. Nieuwe bouwplannen worden vermeld via officiële bekendmakingen op de gemeentelijke website. 
   Inzage van verleende omgevingsvergunningen

   Wilt u weten welke bouwplannen bij de gemeente zijn verleend? U kunt deze plannen inzien bij de gemeente. Volgens de wet moet de gemeente namelijk alle bouwplannen ter inzage leggen. Nieuwe bouwplannen worden vermeld via officiële bekendmakingen op de gemeentelijke website.
   Inzage bouwtekeningen en oudere vergunningen

   Alle dossiers met het bouwjaar ná 2002 kunt u bij de frontoffice Bouwen, Woon- en Leefomgeving van de gemeente opvragen.
   De dossiers met het bouwjaar vóór 2002 kunt u bij het Streekarchief Land van Heusden en Altena opvragen.

    
   U kunt op de laatste pagina van het onderstaande formulier bij de gemeente inzage krijgen in bouwtekeningen of dossiers:

    

    

 • Conceptaanvraag (principeverzoek)
  • Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan in het bestemmingsplan en/of de welstandscriteria past, kunt u een conceptaanvraag indienen. Uw plan wordt getoetst aan de welstandseisen en er wordt beoordeeld of medewerking kan worden verleend als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan.

   Een conceptaanvraag is niet hetzelfde als een aanvraag omgevingsvergunning. Een conceptaanvraag is niet verplicht maar is bedoeld om de haalbaarheid van uw plan te toetsen alvorens u een aanvraag omgevingsvergunning indient. Dit heeft als voordeel dat u in beginsel minder kosten kwijt bent voor het laten maken van tekeningen e.d.. Voor een conceptaanvraag zijn de indieningsvereisten namelijk minder uitgebreid dan voor een omgevingsvergunning.

   Tegen een reactie op een conceptaanvraag is geen bezwaar of beroep mogelijk. Als de conceptaanvraag is goedgekeurd kunt u vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen.

   Wij streven er naar om een conceptaanvraag binnen 8 weken af te handelen. Dit is geen wettelijk vastgestelde termijn, maar een richtlijn.

   Er worden leges in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag. In 2019 bedragen deze kosten  € 364,20. Indien de conceptaanvraag positief wordt beoordeeld en de nog in te dienen aanvraag omgevingsvergunning niet afwijkt, worden deze legeskosten verrekend met de leges van de omgevingsvergunning.

 • Onroerend goed, beperkingen
  • U kunt niet altijd met uw onroerende zaak, zoals een woning, doen wat u wilt. Zo kunnen uw rechten worden beperkt door bestuurlijke besluiten specifiek voor uw onroerende zaak. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom aan te kopen. 

    

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken
  • Bij de gemeente kunt u inzage krijgen in de vastgestelde stedenbouwkundige plannen. Op deze wijze kunt u zien wat de gemeente van plan is met de inrichting van bebouwd gebied.

 • Voorwerp plaatsen bij hoogspanningslijnen
  • Wilt u een gebouw of ander object nabij een hoogspanningslijn plaatsen of bouwen? Dat mag in principe. Toch kan de gemeente uit gezondheidsoverwegingen bepalen dat binnen een vastgestelde afstand geen objecten geplaatst worden. Dit doet de gemeente omdat hoogspanningslijnen de gezondheid ernstig kunnen schaden.

   Meer informatie hierover kunt u ook vinden bij het product Omgevingsvergunning.