Huisvesting van organisaties

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bedrijf vestigen
  • De gemeente Waalwijk heeft een eigen beleid om lokale bedrijvigheid te ontwikkelen. Op grond van dit beleid worden nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld.

 • Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen
  • Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Meestal worden deze uitgegeven door de gemeente zelf. Bij gebruik van het bedrijfsterrein bent u gebonden aan voorwaarden, die onder meer zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. U komt alleen in aanmerking voor het bedrijfsterrein als u voldoet aan deze voorwaarden. De uitgifte van gronden ten behoeve van bedrijven/industrie geschiedt volgens vaste uitgifteprijzen, maar ook in erfpacht.    

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren
  • De gemeente Waalwijk heeft geen bedrijfsverzamelgebouw in beheer. Er zijn binnen de gemeente wel een aantal gebouwen waar meerdere bedrijven in gevestigd zijn, maar de verhuur van delen van deze panden gebeurt door de makelaardij.

 • Bestemmingsplan bekijken
  • De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

   Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Kijk dan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze website zijn al onze bestemmingsplannen in te zien. Komt u er niet uit of heeft u hier nog vragen over, neem dan gerust contact op met de front office Bouwen Wonen Leefomgeving via het algemene nummer van de gemeente Waalwijk 0416-683456.

   U kunt ook via deze button de bestemmingsplaninformatie opvragen bij de gemeente.

   Opvragen bestemmingsplan

 • Onroerend goed, beperkingen
  • U kunt niet altijd met uw onroerende zaak, zoals een woning, doen wat u wilt. Zo kunnen uw rechten worden beperkt door bestuurlijke besluiten specifiek voor uw onroerende zaak. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom aan te kopen. 

    

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken
  • Bij de gemeente kunt u inzage krijgen in de vastgestelde stedenbouwkundige plannen. Op deze wijze kunt u zien wat de gemeente van plan is met de inrichting van bebouwd gebied.

 • Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen
  • Schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen zoals genoemd in de gemeentelijke huisvestingsverordening.

   Bij voorzieningen kunt u bijvoorbeeld denken aan (permanente of tijdelijke) nieuwbouw en uitbreiding van scholen en renovatie, maar ook aan een eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket (OLP).